רשות העתיקות - חזון וייעוד

רשות העתיקות תהא המוסד המקצועי המוביל בארכיאולוגיה של ארץ-ישראל, האחראי על עתיקות הארץ ועל אתרי העתיקות; על חשיפתם, שמירתם, שימורם, חקירתם ופרסומם; על ניהול אוצרות העתיקות במדינת ישראל.

רשות העתיקות תשמור, תשמר ותחקור את המורשת הארכיאולוגית של הארץ ברמה המדעית הגבוהה ביותר, תוך איזון ראוי בין צורכי הפיתוח של הארץ לבין השמירה על עתיקותיה.

רשות העתיקות תפעל לקרב את הציבור לשרידי העבר ולחקירתם.

רשות העתיקות תטפח את עובדיה, את יכולותיהם ומחויבותם לרשות ולמטרותיה.התקשרות במיזם לפי תקנה 3(30) ותקנה 3ב לתקנות המכרזים

צדדים להתקשרות: רשות העתיקות, עמותת אלעד ורט"ג.
מהות התקשרות: ביצוע מיזם משותף בחפירות ושימור ארכיאולוגיים לצורך מחקר ופיתוח "בעיר דוד" בירושלים.
מיקום המיזם: המיזם יבוצע ב"עיר דוד" בירושלים במקרקעין שבבעלות עמותת אלעד והמוכרזים כגן לאומי ומנוהלים על ידי רשות הטבע והגנים הלאומיים, כאשר זכויות התפעול של האתר מעוגנים בהסכם התקשרות בין רשות הטבע והגנים הלאומיים לעמותת אלעד.
תקופת ההסכם: מוסכם בין הצדדים כי הסכם זה יעמוד בתוקפו למשך חמש שנים החל מיום חתימתו, ואולם יוארך עם סיומו למשך 5 שנים נוספות, וכן הלאה, אלא אם תינתן הודעה בכתב לפחות 4 חודשים מראש, בדבר הכוונה שלא להאריכו עוד. במקרה של סיום ההסכם, ידונו הצדדים מחדש באופן תפעול הפרויקט הארכיאולוגי.
במקרה של סיום תוקפו של הסכם התפעול בין רט"ג והמפעיל, ייראה הדבר כהודעה בכתב על ביטול הסכם זה.
נימוקי ההחלטה ולפיה המדובר בהתקשרות ולא בתמיכה: מדובר בהתקשרות של מיזם משותף עם עמותת אלעד שמטרתו לקדם כאמור ביצוע חפירות ושימור ארכיאולוגיים בעיר דוד ללא כוונת רווח, לצורך קידום מחקר ופיתוח. עמותת אלע"ד תשתתף במחצית מעלויות המיזם ממקורותיה. מדובר במיזם שבמהותו הינו מיזם מדעי שיתבצע במקרקעין שרובו בבעלות עמותת אלע"ד המחזיקה בידיה זכויות תפעול וניהול האתר על פי הסכם התקשרות עם רשות הטבע והגנים הלאומיים.
המבקשים להשיג על התקשרות זו, רשאים לפנות לוועדת המכרזים של רשות העתיקות אצל גב' חנה ארז במייל hannah@israntique.org.il תוך 14 ימים מיום פרסום זה, בכתב ולנמק השגותיהם.
שבוע המורשת בישראל 2017 חנוכה תשעכ מגלים חדש בעבר. סרטים, מיצגים והדמיות, סדנאות, הצגות. לחצו על התונה לעבור לאתר היעודי.