מכרזים

מס. מכרז 01/17
שם מכרז מרכז שימור עכו העתיקה
תאריך אחרון להגשה 23/02/2017 12:00
מחיר 0

 

רשות העתיקות

עבודות שימור ותימוך הנדסי מרכז שימור ע"ש רומא עכו העתיקה

מכרז מספר 01/17

הזמנה להציע הצעות למכרז

 

 

 

 

 

 

 

 

א.

דברי הסבר

 

 

 

 

 

 

 

1.

רשות העתיקות (להלן: "המזמין" או "הרשות") מזמינה בזה להציע הצעת מחיר לביצוע עבודות  גמר ושדרוג קונסטרוקציה במבנה מרכז השימור ע"ש רומא בעכו העתיקה   על פי כתב כמויות,  לפי כל התכניות, המסמכים והתנאים המפורטים המצורפים לחוברת המכרז והמהווים חלק בלתי נפרד ממנו.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא תשלום, באתר האינטרנט של רשות העתיקות בכתובת: www.antiquities.org.il  או בתיאום מראש עם הגב' חנה ארז, בטל:02-6204611.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

רשאים להשתתף במכרז זה תאגיד או חברה או ספקים רשומים כדין בישראל או אדם תושב ישראל הרשום כקבלן על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט- 1969 (להלן "החוק") בסיוג ג-1 100 ומעלה בענף  בנייה. על המשתתף לצרף להצעתו אישורים תקפים ומעודכנים על רישומו בסיווגים כאמור, עם ניסיון מוכח של לפחות 3 שנים בביצוע עבודות בעלות אופי דומה לעבודות הנדרשות במכרז זה. המשתתף / המציע יצרף להצעתו אישורים תקפים ומעודכנים על רישומו.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

סיור קבלנים יתקיים ביום 26/01/2017 בשעה 10:00 נקודת המפגש: באתר העבודה במבנה מרכז השימור ע"ש רומא בעכו העתיקה. ההשתתפות בסיור  הינה חובה ומהווה תנאי להגשת הצעה במסגרת מכרז זה. על המציע מוטלת החובה לשלוח לסיור מנהל/ים בכיר/ים בחברה או גורם/ים מוסמך/ים אחר/ים מטעמו.

חלה חובה על המשתתפים להירשם מראש לסיור הקבלנים באמצעות דוא"ל: danieln@israntique.org.il . ההרשמה עד תאריך 24/01/2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

הצעות המציע יוגשו חתומות בשתי מעטפות נפרדות, סגורות וחתומות, ועל כל מעטפה יירשם שם המציע. המעטפות יוגשו לתיבת המכרזים באגף מנהל וביטחון במשרדי רשות העתיקות במוזיאון רוקפלר, לא יאוחר מיום 23 בפברואר 2017 בשעה 12:00.

 

מעטפה אחת תכלול את כל המסמכים הדרושים (למעט הצעת המחיר!), על-פי תנאי הסף והמכרז חתומים כדין על ידי המציע, ועליה יירשם: "מסמכי מכרז מספר 01/17 וכן שם המציע, ומעטפה נפרדת, שנייה, תכלול את הצעת המחיר של המציע ועליה יירשם: "הצעת המציע, מכרז מספר 01/17 וכן שם המציע. ההצעות תוגשנה חתומות ע"י מורשי החתימה המוסמכים כדין של המציע.

 

הצעה שתוגש שלא בשתי מעטפות נפרדות, שבהן יופרדו תנאי הסף מהצעות המחיר, תיפסל! 

ועדת המכרזים שומרת לעצמה את הזכות לפסול הצעות שיוגשו עם מסמכים או רישום חסר, וכן לדרוש השלמת מסמכים, הכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

המציע יקבל עם מסמכי המכרז (נספח מס' 1) את המסמכים הבאים:

מסמך א' - חוזה ותנאים כלליים

מסמך ב' - הזמנה להציע הצעות

מסמך ג' - מפרט טכני

מסמך ד' - כתב כמויות

מסמך ה' - תכניות

כמו כן יקבל המציע את התכניות הרלוונטיים לצורך הכנת והגשת הצעתו.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

המציע שהצעתו תיבחר על ידי הרשות, יתחייב להמציא, מיום מתן ההודעה על הזכייה, ערבות בנקאית לביצוע בהיקף של  10% מערך ההצעה הזוכה למשך  12  חודשים. נוסח הערבות מצורף למסמכי החוזה ומסומן כנספח 3 לחוזה.

 

 

 

 

 

 

 

ב.

בחירת ההצעה הזוכה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

המכרז ייערך כמכרז עם שלב מיון מוקדם של ההצעות העומדות בתנאי הסף ובחירת ההצעה הזוכה תיעשה בשיטת הבחינה הדו שלבית.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

הצעת המחיר תוגש על ידי הקבלן העומד בדרישות המכרז  כשהיא סגורה על ידי המציע במעטפה נפרדת מחלקי ההצעה האחרים ועליה יירשם: "הצעת המציע - מכרז מספר 01/17 הצעת המחיר תהיה חתומה על ידי מורשי החתימה המוסמכים של המציע.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

לאחר פתיחת תיבת המכרזים, תקבע ועדת המכרזים תחילה מי מבין ההצעות שהוגשו עומדת בכל תנאי הסף שנקבעו במסמכי המכרז ולאחר הבחינה תקבע את רשימת המציעים הסופית. המציעים שעמדו בתנאי הסף יוזמנו לראיון בפני ועדת המכרזים, אשר תקבע את ניקוד האיכות של כל מציע על פי טבלת הניקוד המצורפת למסמכי המכרז (נספח 14).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

הצעות המחיר ייפתחו רק לאחר שוועדת המכרזים קבעה את רשימת המציעים הסופית שעמדו בתנאי הסף וקבעה את ניקוד האיכות של כל מציע.

ועדת המכרזים תקבע ניקוד סופי משוקלל להצעות, באופן המשקלל את ניקוד האיכות שנקבע עם ניקוד המחיר.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

לאחר שלב המיון והבחינה הדו שלבית, שומרת לעצמה ועדת המכרזים את הזכות, אך לא חייבת, לקיים הליך תחרותי בין שלוש ההצעות המיטיבות ביותר עם הרשות כפי שדורגו על ידי וועדת המכרזים. בשלב זה רשאית הוועדה, במועד שתקבע, לבקש מכל אחד משלושת המציעים להגיש הצעה סופית, משופרת ובתנאים מיטיבים עם עורך המכרז, ביחס להצעתם המקורית.

למען הסר ספק, מובהר כי מציע שלא יגיש הצעת מחיר נוספת במסגרת ההליך התחרותי, תיחשב הצעתו הראשונה כהצעה סופית.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

ועדת המכרזים תדרוש מכל מציע לציין בהצעתו את שם מנהל הפרויקט המוצע מטעמו שיהיה באתר ואשר יהיה אחראי על ביצוע העבודות.

המציע יצרף קורות חיים של מנהל הפרויקט המוצע ויפרט את ניסיונו ואת הידע שלו בביצוע פרויקטים מסוג מכרז זה, לרבות פרויקטים בהיקף דומה למכרז, שליטה בתוכנות מחשב ויכולת הכנת חשבונות כמקובל בענף זה, וכן כל מידע מקצועי רלוונטי לגביו.

הועדה רשאית לזמן את מנהל הפרויקט המוצע לראיון אישי בפני ועדת המכרזים, ובמהלכו תהיה רשאית הועדה להפנות אליו שאלות בכל עניין ולבקש ממנו שיציג ויפרט כל מידע רלוונטי, הכול כפי שחברי הועדה ימצאו לנכון.

ההתרשמות ממנהל הפרויקט בראיון ככל שיתקיים, תהווה שיקול בבחירת ההצעה הזוכה כפי שיפורט בטבלת ניקוד האיכות. למען הסר ספק, רשאית הוועדה לקבוע ניקוד גם על קורות החיים שיוגשו, הכל לפי שיקול דעתה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

הצוות המקצועי שייבחר לליווי וביצוע הפרויקט והפיקוח עליו מטעם הקבלן הזוכה יהיה קבוע וללא שינוי. כל שינוי בצוות המקצועי בשל נסיבות מיוחדות מחייב אישור והסכמת רשות העתיקות.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

ג.

תנאי הסף המצטברים להשתתפות במכרז

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

רשאים להשתתף במכרז זה תאגיד או חברה רשומים כדין בישראל או אדם תושב ישראל העומד, במועד הגשת הצעתו, בכל התנאים המפורטים להלן:

 

א.       קבלן רשום על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט- 1969 (להלן "החוק") בסיווג ג-1 ומעלה קוד 100. על המשתתף לצרף להצעתו אישורים תקפים ומעודכנים על רישומו בסיווגים כאמור.

 

 

 

 

 

 

 

ב.

 

 

על המציע להיות בעל ניסיון מוכח של לפחות 3 שנים בביצוע עבודות באופי ובהיקף דומה לעבודות כפי שנדרש במכרז זה.

 

 

2.

המציע יצרף להצעתו את המסמכים הבאים:

 

א.

ערבות בנקאית, אוטונומית בלתי מותנית בתוקף עד תאריך 22/05/2017 ע"ס של 50,000 ₪ (חמישים אלף ₪)), להבטחת לקיום תנאי מסמכי המכרז, לפי נוסח הערבות המצ"ב למכרז (נספח מס' 2).

ערבות זו תחולט לטובת הרשות באם המציע יחזור בו מהצעתו ו/או לא יממש  את הזכייה ו/או המציע נהג בערמה המכרז ערמה, בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים ו/או מסר לוועדת המכרזים מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מהימן בלתי מדויק וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר על פי הדין.  ערבות בנקאית שלא תוגש בנוסח המצורף למסמכי המכרז, תגרום לפסילת תגרום לפסילת ההצעה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ב.

אישור רו"ח או עו"ד המאשר חתימתם של מורשי החתימה של המציע (נספח מס' 3).

 

 

 

 

 

 

 

 

ג.

אישור רו"ח על יכולת כלכלית ואיתנות פיננסית לביצוע העבודות (נספח מס' 4) חתום כדין.

 

 

 

 

 

 

 

 

ד.

אישור בתוקף של פקיד השומה על ניהול ספרים כדין.

 

 

 

 

 

 

 

 

ה.

אישור בתוקף מאגף מס ערך מוסף על היות המציע עוסק מורשה.

 

 

 

 

 

 

 

 

ו.

אם הקבלן הינו חברה בע"מ או שותפות רשומה, ימציא תמצית רישום ממשרד רשם החברות בדבר הון המניות, זהות המנהלים ובעלי המניות ופירוט השעבודים, תמצית הרישום יוגש מעודכן לפחות עד שלושה חודשים ממועד הגשת ההצעה.

 

 

 

 

 

 

 

 

ז.

תצהיר היעדר הרשעות בגין העסקת עובדים ותשלום שכר מינימום כדין (נספח מס' 5).

 

 

 

 

 

 

 

 

ח.

תצהיר המציע ובעלי השליטה בו (כמשמעותו בחוק הבנקאות רישוי, התשמ"א-1981), בדבר קיום חובותיו של המציע בעניין שמירת זכויות עובדים, לפי דיני העבודה, צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים החלים על המציע כמעסיק לצורך אספקת השירותים (נספח מס' 6).

 

 

 

 

 

 

 

 

ט.

תצהיר בדבר זכויות קניין והעדר ניגוד עניינים (נספח מס' 7).

 

 

 

 

 

 

 

 

י.

תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976 (נספח מס' 8).

 

 

 

 

 

 

 

 

יא.

הצהרת המציע (נספח מס' 9).

 

 

 

 

 

 

 

 

יב.

פירוט עבודות ופרויקטים במהלך השנים האחרונות (3 פרויקטים לפחות) (נספח מס' 10).

 

 

 

 

 

 

 

 

יג.

 

 

יד.

 

 

 

התחייבות המציע להעסקת אך ורק עובדים שלא הורשעו בעבר, ושהם תושבי ישראל או בעלי אישור לעבודה בישראל (נספח מס' 11).

 

המלצות משני גופים ציבוריים, לפחות, בהם ביצע עבודות באופי דומה למכרז זה (נספח מס' 12).

פירוט הצוות המיועד (נספח מס' 13).

 

 

 

ט.ו  כל מסמכי המכרז ייחתמו על-ידי מורשי החתימה המוסמכים של המציע בצירוף חותמת        התאגיד או המציע.

 

   

 

 

 

 

3.

באחריותו הבלעדית של המציע הזוכה למלא כל הוראה או דרישה של הוראות החוקים הרלוונטיים הנוגעים לעניין ביצוע העבודה לרבות דרישות של גורמי משרדי ממשלה השונים, עירייה, משטרה, המשרד לאיכות הסביבה וכדומה ולעמוד בכל התנאים כפי שייקבעו על ידם.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

כל ההוצאות והתשלומים הכרוכים בהכנת ההצעה ובהשתתפות ביום העיון יחולו על המציע בלבד,  ולמציע לא יהיו טענות או דרישות בגין עניין זה מהרשות ולא יהיה זכאי לכל החזר או תמורה בגין העניין האמור לעיל.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

למסמכי המכרז מצורפים נספחים הכוללים תנאים מפורטים נוספים.

נספחים אלו, על התנאים המפורטים בהם, מהווים חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז.

למען הסר ספק, במקרה של סתירה בין מסמכי המכרז וההזמנה, יגבר האמור במסמכי המכרז ובכל מקרה תנאי ההסכם על נספחיו הם המחייבים והגוברים ככל שקיימת סתירה בין האמור בהזמנה זו לבין נספחי ומסמכי המכרז.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

הניקוד:

שיקולים בבחירת ההצעה הזוכה יחושב לפי 20% עבור ניקוד האיכות, ו- 80% עבור המחיר.

ניקוד האיכות יהיה בהתאם לטבלה המצורפת למסמכי המכרז (נספח מס' 14).

למען הסר ספק מובהר כי ניקוד האיכות יחושב וייקבע על ידי ועדת המכרזים לאחר שהועדה קבעה תחילה כי המציע עמד בכל תנאי הסף הנדרשים על פי תנאי מכרז זה. ועדת המכרזים תקבע ניקוד סופי להצעות, המשקלל את ניקוד האיכות עם הניקוד בשל המחיר.

יובהר כי לאחר השקלול שומרת לעצמה הרשות לבחור את ההצעה הזוכה או לבחור דירוג שלוש ההצעות המיטיבות ביותר עם הרשות, והרשות רשאית לבחור בהצעה המטיבה, או לפנות לכל אחד מהמציעים שנבחרו ולבקש מהם להגיש הצעה נוספת כמפורט בפרק "בחירת ההצעה הזוכה" לעיל, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

רשות העתיקות אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר ושומרת לעצמה את הזכות לנהל משא ומתן עם המציעים שהצעתם תימצא כמתאימה ועומדת בכל תנאי הסף.

בנוסף, הרשות שומרת לעצמה את הזכות לפצל את העבודה נשוא מכרז זה ולהתקשר עם מספר קבלנים בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

כמו כן הרשות שומרת לעצמה את הזכות לנהל מו"מ עם המציעים או מי מהם ו/או לקיים תחרות בין המציעים, בכל דרך שתמצא לנכון ולמציעים לא תהיה כל טענה או דרישה או זכות תביעה בעניין זה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

תקופת ביצוע העבודות המשוערת מיום מתן צו התחלת עבודה על ידי הרשות הינה 8 חודשים קלנדריים מיום מתן צו התחלת עבודה כרוך באישור תקציבי וקבלת תזרים המזומנים של כספי תרומות.

לזוכה לא תהיה כל טענה או דרישה או זכות כלשהי לעניין עיכוב במתן צו התחלת העבודה מיום מתן ההודעה על זכייתו במכרז.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

הרשות רשאית, בכל עת קודם למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, להכניס שינויים ותיקונים במסמכי המכרז, ביוזמתה או כתשובה לשאלות המשתתפים.

השינויים והתיקונים כאמור, יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ויובאו בכתב לידיעת כל המשתתפים ורוכשי מסמכי המכרז, בדואר אלקטרוני או בפקסימיליה לפי הכתובות ומספר פקסימיליה שנמסרו על ידם.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

המציע נותן בזאת את רשותו לרשות העתיקות, מעצם השתתפותו במכרז, לפנות לכל גורם עבורו ביצע המציע עבודות ולקבל ממנו חוות דעת, מידע  ופרטי ניסיונו עם המציע, לרבות מידע אודות הפרויקט שביצע עבורו.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

הרשות תהא רשאית לדרוש מהמשתתפים פרטים ו/או מסמכים נוספים ו/או הבהרות נוספות לשביעות רצונה המלא גם לאחר פתיחת ההצעות על מנת לבחון את המשתתף והצעתו במסגרת שיקוליה, לרבות תחשיבים ופרטים לגבי הצעתו במכרז כפי שתמצא לנכון.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

עורך המכרז רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדית, לבטל את המכרז או לפרסם מכרז חדש, או לעדכן את המכרז.

באם יבוטל המכרז, הודעה על ביטול המכרז תשלח לכל המציעים אשר הגישו הצעות למכרז, ולמציע לא תהיה כל טענה או דרישה או זכות תביעה בקשר לעניין האמור.

מובהר כי עורך המכרז לא יהיה חייב לפצות את המציעים במקרה של ביטול בכל צורה שהיא.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

רשות העתיקות תהא רשאית לחשוף את מסמכי המכרז במלואם וכן את הצעות המציעים במידה ותידרש בהתאם להוראות הדין ותקנות חובת המכרזים.

מציע שסבור כי מסמך שהוגש במסגרת הצעתו כולל מידע מהותי המהווה סוד מסחרי, יסמן במפורש ובצורה בולטת בחלקו העליון של המסמך  את המילים "סוד מסחרי".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

רשות העתיקות שומרת לעצמה את הזכות המלאה להשתמש בעיקרון הרמת המסך לפי דיני המכרז ולייחס ניסיון המציע הקודם לאישיות המשפטית שהגישה את ההצעה ככל שתמצא זהות מירבית ביניהם.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

הצעות לא שלמות ו/או מותנות ו/או מסויגות עלולות לפסול את ההצעות על הסף.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

רשות העתיקות רשאית לא להתייחס להצעה בלתי סבירה או להצעה שאין בה התייחסות לאחד מסעיפי המכרז.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.

רשות העתיקות רשאית לפנות אל המציעים כדי לקבל הבהרות או כדי להסיר אי בהירויות המתעוררות בעת בדיקת ההצעות.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.

רשות העתיקות  אינה חייבת להתקשר בהסכם כלשהו כתוצאה מהמכרז, ובפרסום המכרז אין משום התחייבות להתקשר על פיו.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.

רשות העתיקות שומרת לעצמה את הזכות לתקן פגמים טכניים או פגמים שאינם מהותיים, או לפנות למציעים לקבלת הבהרות או השלמות על פגמים כאמור, הכול לפי העניין.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.

הצעת המציע שניתנה על-פי מכרז זה תיחשב כי ניתנה לאחר שהמציע עיין בכל מסמכי המכרז הבין היטב את תוכנם והדרישות והובהרו לו כל הנקודות הטעונות הבהרה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.

תוקף ההצעה הינו 90 יום ממועד סיום הגשת ההצעות, אולם עורך המכרז רשאי להודיע על הארכת ההצעה לתקופה נוספת של 30 ימים עד קבלת החלטה סופית ובחירת הזוכה. המציע אינו רשאי לחזור בו מהצעתו בתקופה האמורה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.

מצא משתתף סתירה בין הוראות מסמכי המכרז, או במידה ולמציע קיימות שאלות או הבהרות הקשורות למכרז, רשאי לפנות על פי שיקול דעתו טרם הגשת הצעתו אל מר דניאל נעמני  באמצעות מייל danieln@israntique.org.il

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.

פניה לקבלת הבהרות או שאלות הינה עד למועד 14/02/2017.

 

 

 

 

 
בנייה teti-tu

Websites, texts and photos © Israel Antiquities Authority

The IAA websites are temporarely unavailable due to maintenance