מכרזים

מס. מכרז 05/17
שם מכרז מדוף מחסני אוצרות המדינה
תאריך אחרון להגשה 06/04/2017 12:00
מחיר 0

מכרז פומבי מספר 05/17

הזמנה להציע הצעות לייצור, אספקה, והרכבת מערכת מדפים


1. רשות העתיקות (להלן: "הרשות" ו/או "המזמין" ו/או "עורך המכרז"), מזמינה בזאת הצעות לייצור, אספקה והרכבת מערכת מדפים (להלן: "אמצעי אחסון") באתרי רשות העתיקות כמפורט להלן:
• צומת המוביל בצפון
• בית שמש
• הקריה הלאומית לארכיאולוגיה בירושלים

2. ההצעות תוגשנה בהתאם לדרישות המופיעות במפרט ובכתב הכמויות- נספח א' המצורף למסמכי המכרז.

3. בהתאם למכרז זה תרכוש הרשות במהלך תקופת ההתקשרות את סוגי הטובין הדרושים לה במועדים ובכמויות שידרשו מעת לעת.

4. הרשות אינה מתחייבת לרכוש את מלוא הטובין המפורטים במכרז ו/או חלקו ו/או בכלל. הרכישה תתבצע בהתאם לצורכי הרשות ולשיקול דעתה הבלעדי. המציע מתחייב שלא לבוא בטענה כלשהי כלפי הרשות אם כמות הטובין ו/או ההזמנות שיקבל תהיה נמוכה מהצפוי וגם אם לא יקבל הזמנות כלל.

5. את מסמכי המכרז ניתן לקבל במשרדי הרשות במוזיאון רוקפלר, ירושלים, בתאום מראש עם הגב' חנה ארז בטלפון: 02-6204611 או באמצעות אתר האינטרנט של רשות העתיקות ללא תמורה .

6. הצעות המציע יוגשו במעטפה סגורה במשרדי הרשות במוזיאון רוקפלר בירושלים, לתיבת המכרזים במשרדי אגף מנהל ובטחון לא יאוחר מיום 06/04/2017 בשעה 12:00 בצהרים ועליהן ירשם "מכרז מס' 05/17 – ייצור, אספקה, והרכבת מערכת מדפים". המזמין רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לדחות את מועד ההגשה למועד אחר.

7. הצעות שלא תמצאנה בתיבת המכרזים עד למועד האחרון להגשת הצעות לתיבת המכרזים כמפורט לעיל, לא תובאנה לדיון בפני ועדת המכרזים.

8. אי הגשת הצעת מחיר ו/או אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, עלולים לגרום לפסילת ההצעה.

9. כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות המציע במכרז תחולנה על המשתתף ובאחריותו בלבד.

10. השתתפות במכרז וקבלת תנאיו אינם יוצרים מחויבות מכל סוג מצד הרשות כלפי הזוכה או כלפי המשתתפים האחרים ורק הסכם התקשרות בנוסח שהוצג על-ידי הרשות במסמכי המכרז, והחתום על-ידי המציע הזוכה במכרז, יחייב את הצדדים.

11. תנאי סף להשתתפות במכרז:

א. להצעה יצורפו המסמכים להלן:
1. אישור על היות המציע "עוסק מורשה" לצורך מס ערך מוסף.
2. אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים תשל"ו - 1976.
3. מסמכים המעידים על כך שלמציע יש את כל ההיתרים, הרישיונות והביטוחים הנדרשים על-פי כל דין לספק ולבצע את השירותים.
4. הצעת מחיר (נספח ב') בהתאם למפרט הטכני ולכתב הכמויות המצורף בנספח א'.
5. כתב אחריות חתום בידי המציע המצורף בנספח ג'.
6. כל מסמכי המכרז חתומים על-ידי המציע, בשולי כל עמוד ובמקום המיועד לכך, לרבות חתימה על הסכם ההתקשרות - נספח ד'.
7. ערבות בנקאית על-סך 20,000 ₪ חתומה ובתוקף עד ליום 05/07/2017 על-פי הנוסח המצורף בנספח ה'. ערבות בנקאית שתוגש שלא בהתאם לנוסח המצורף למכרז תגרום לפסילת ההצעה.
8. תצהיר העדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים ותשלום שכר מינימום כדין חתום ומאושר על-ידי עו"ד – נספח ו'.
9. אישור תשלום תנאים סוציאליים חתום ומאושר על-ידי עו"ד – נספח ז'.
10. הצהרת המועמד חתומה ומאושרת על-ידי עו"ד – נספח ח'.
11. הצהרה על העדר ניגוד עניינים חתומה ומאושרת על-ידי עו"ד – נספח ט'.
12. פירוט הגופים להם ביצע הקבלן עבודות דומות במהלך שלוש השנים האחרונות (כולל שם איש קשר, תפקידו ומס' טלפון). נספח י'.


12. על המציע להיות בעל ניסיון מוכח של ייצור ואספקת אמצעי אחסון לפחות בשלושה פרויקטים בהיקף מצטבר של מיליון ש"ח לפחות במהלך חמש השנים שקדמו להגשת ההצעה.

13. המציע יפרט בהצעתו את כל העלויות על פי טבלאות כתב הכמויות שבנספח ב' המצורף למסמכי המכרז, לרבות עלות ההובלה וההרכבה, וכן מחירי יחידה לפריטים עיקריים, כגון; סולמות, קורות, מדף וכו'.

14. כל החומרים והמוצרים בהצעה יתאימו לדרישות התקנים הישראליים המעודכנים, לרבות תקנים שאינם נדרשים על-פי החוק. בהעדר תקן ישראלי יעמדו החומרים והמוצרים בתקנים בינלאומיים רלוונטיים אחרים, ויהיו מעולים ומתאימים לשימוש להם נועדו.

15. ההצעה תכלול שם ותעודה של קונסטרוקטור מוסמך שילווה את העבודה ויאשר כי ביצוע העבודות עומד בכל התקנים והוראות החוק הרלוונטיות.

16. לא תתקבל הצעה המתייחסת רק לחלק מהעבודות המתוארות במכרז זה ובנספחיו.

17. סיורים מקדים באתרים מהווים תנאי להשתתפות במכרז ויערכו :

צומת המוביל ביום 14/03/2017 שעה 10:00.
• בית שמש ביום 16.03.2017 שעה 12:30.
• הקריה הלאומית לארכיאולוגיה ביום 16.03/2017 שעה 10:00.


לתאום השתתפות בסיורי הקבלנים, יש ליצור קשר עם מר דניאל נעמני בדוא"ל danieln@israntique.org.il. ההרשמה עד תאריך 12/03/2017. אי השתתפות בסיור, תגרום לפסילת ההצעה.

18. תוקף ההצעה הינו 90 יום. אולם עורך המכרז רשאי להודיע על הארכת ההצעה לתקופה נוספת של 30 ימים עד קבלת החלטה סופית ובחירת הזוכה. המציע אינו רשאי לחזור בו מהצעתו בתקופה האמורה.

19. בתוך 14 ימי עבודה מיום ההודעה כאמור, יחתום הזוכה על הסכם ההתקשרות המצורף לחוברת המכרז כמו שהוא, וכן ימציא לרשות ערבות בנקאית להבטחת ביצוע החוזה על סך 20,000 ₪ וכן את כל המסמכים והאישורים שעליו להמציא לרשות בהתאם למסמכי המכרז.

20. חזר בו הזוכה מהצעתו ו/או לא המציא לרשות את המסמכים הנדרשים בסעיף 12 לעיל, רשאית הרשות לחלט את הערבות הבנקאית שבידה, וכן למסור את ביצוע העבודה למי שייקבע על-ידה, וזאת מבלי לגרוע ו/או לפגוע בזכותה של הרשות לתבוע את המציע לכל סעד אחר בהתאם להוראות הדין.

21. אין הרשות מתחייבת לקבל ההצעה הזולה ביותר או כל חלק ממנה או הצעה כלשהי.

22. הרשות רשאית, בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, להכניס שינויים ותיקונים במסמכי המכרז, ביוזמתה או כתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים והתיקונים, כאמור, יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ויובאו, בכתב, לידיעתם של כל המשתתפים ורוכשי מסמכי המכרז, בדואר אלקטרוני או בפקסימיליה לפי הכתובות ומספר פקסימיליה שנמסרו על ידם.

23. המציע נותן בזאת את רשותו לרשות, מעצם השתתפותו במכרז, לפנות לכל גורם עבורו ביצע המציע עבודות ולקבל ממנו חוות דעת ופרטי ניסיונו עם המציע.

24. הרשות תהא רשאית לדרוש מהמשתתפים פרטים ו/או מסמכים נוספים ו/או הבהרות נוספות לשביעות רצונה המלא גם לאחר פתיחת ההצעות על מנת לבחון את המשתתף והצעתו במסגרת שיקוליה כאמור, לרבות תחשיבים ופרטים לגבי הצעתו במכרז.

25. אמות המידה לבחירת ההצעה הזוכה, מלבד המחיר, תהיינה גם איכות העבודה והחומרים מהם יבנו המדפים וניסיונו של המציע.

26. ההצעות ינוקדו על-ידי ועדת המכרזים על-פי הקריטריונים שלהלן:

(1) 80% - המחיר המוצע לטובין.
(2) 20% - ניסיונו של המציע באספקת השירות בהיקפים דומים (יש להגיש טבלה של פרויקטים שבוצעו בשלוש השנים האחרונות - נספח י')

27. עורך המכרז רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדית, לבטל את המכרז או לפרסם מכרז חדש. באם יבוטל המכרז, הודעה על ביטול המכרז תשלח לכל המציעים אשר הגישו הצעות למכרז. עורך המכרז לא יהיה חייב לפצות את המציעים במקרה של ביטול בכל צורה שהיא.

28. רשות העתיקות שומרת לעצמה את הזכות להוציא לפועל חלק אחד או יותר מההצעה .

29. עורך המכרז שומר לעצמו את הזכות לנהל משא ומתן עם כל אחד מהמציעים על פי דין.

30. עורך המכרז אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל חלק ממנה או הצעה כלשהי.

31. הצעת המציע שניתנה על-פי מכרז זה תחשב כי ניתנה לאחר שהמציע עיין בכל מסמכי המכרז והובהרו לו כל הנקודות הטעונות הבהרה.

32. כל השאלות בקשר למכרז יופנו בכתב למר דניאל נעמני - רק באמצעות דוא"ל danieln@israntique.org.il. התשובות יישלחו במרוכז לכל המשתתפים. נוסח התשובות של עורך המכרז הוא הנוסח המחייב. מועד אחרון למשלוח שאלות: 27/03/2017.בנייה teti-tu

Websites, texts and photos © Israel Antiquities Authority

The IAA websites are temporarely unavailable due to maintenance