מכרזים

מס. מכרז 07/18
שם מכרז אספקת שירותים כימיים ניידים ותחזוקתם לרשות העתיקות
תאריך אחרון להגשה 15/03/2018 12:00
מחיר 0

הזמנה להציע הצעות במכרז מס' 07/18 לאספקת שירותים כימיים ניידים ותחזוקתם לרשות העתיקות

מכרז אספקת שירותים כימיים ניידים ותחזוקתם– מס' 07/18

 

 1. כללי
  • 1.1.רשות העתיקות להלן: ("המזמינה" או "הרשות") מבקשת בזאת מספקים, העומדים בתנאי הסף להשתתפות במכרז זה, להגיש לה הצעות לאספקה ותחזוקה של שירותים כימיים ניידים עבור אתרי חפירות, אתרי שימור ו/או עבור פעילותה השוטפת בכל רחבי הארץ ובכל מזג אוויר, על פי צרכי ודרישות הרשות, כמפורט במכרז זה. (להלן "אספקת השירותים").
  • 1.2.כל המסמכים המצורפים למכרז זה (להלן: "מסמכי המכרז") מהווים חלק בלתי נפרד ממנו ויש לראותם כמשלימים זה את זה. אי מילוי תנאי או אי צירוף מסמך כלשהו או עריכת שינוי/תוספת במסמכי המכרז על ידי מציע עלולים לגרום לפסילת הצעתו.
  • 1.3.אין לראות בבקשה זו לקבלת הצעת מחיר משום התחייבות כלשהי של המזמין להתקשרות חוזית עם המציע. מובהר בזאת כי התקשרות עם זוכה כלשהו תעשה בהתאם לנוסח חוזה ההתקשרות שייחתם עם הזוכה, לאחר ובכפוף לאישור ההצעה ע"י ועדת המכרזים של המזמין.
  • 1.4.מסמכי המכרז כוללים את המסמכים המפורטים להלן, בין אם צורפו לחוברת המכרז ובין אם לאו:
   • 1.4.1.מסמך א'- הזמנה להציע הצעות
   • 1.4.2.מסמך ב'- טופס הגשת הצעה והתחייבות המציע לעמידה בדרישות המכרז
   • 1.4.3.מסמך ג'- תשקיף למשתתף
   • 1.4.4.מסמך ד'- נוסח הצעת מחיר למשתתף במכרז
   • 1.4.5.מסמך ה'- הסכם
   • 1.4.6.מסמך ו'- מפרט
   • 1.4.7.מסמך ז'- נוסח כתב ערבות בנקאית אוטונומית
   • 1.4.8.מסמך ח'- אישור קיום ביטוחים
   • 1.4.9.מסמך ט'- תצהיר בדבר עמידה בהוראות הדין
   • 1.4.10.מסמך י'- התחייבות לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים
   • 1.4.11.מסמך יא'- הצהרת הקבלן בדבר העסקת עובדים זרים ושכר מינימום
   • 1.4.12.מסמך יב'- הצהרת התחייבות בטיחות בעבודה לקבלן חיצוני
   • 1.4.13.מסמך יג'- התחייבות להימנעות מניגוד עניינים
   • 1.4.14.מסמך יד'- תצהיר שימוש בתוכנות מקור ומערכות מידע
   • 1.4.15.מסמך טו'- הצהרה בדבר העדר הרשעות קודמות
   • 1.4.16.מסמך טז'- אישור זיהוי בעלים וזכויות חתימה
   • 1.4.17.מסמך יז'- סודיות
   • 1.4.18.מסמך יח'- פירוט ניסיון המציע במתן שירות והמלצות

   

 2. מהות ההתקשרות והיקפה
  • 2.1.הצעות המתבקשות על ידי הרשות הן עבור אספקת שירותים כימיים ניידים לאתרי הרשות ברחבי הארץ ותחזוקתם השוטפת לרבות הובלה, פינוי, ניקיון, חומרים כימיים ותיקונים. הכל כמפורט במסמכי המכרז. (להלן: "השירותים" או "העבודות" או "הטובין" או "המוצר(".
  • 2.2.אזורי השירות המבוקש שלגביהם מתבקשות ההצעות:
   • 2.2.1.מרחב צפון של רשות העתיקות.
   • 2.2.2.מרחב מרכז של רשות העתיקות.
   • 2.2.3.מרחב ירושלים ומרחב דרום של רשות העתיקות כמקשה אחת.
  • 2.3.המציע רשאי להגיש את הצעתו לכל האזורים ביחד או למספר אזורים וכן לכל אזור לחוד.
  • 2.4.הפירוט הגיאוגרפי המדויק של כל אחד מן האזורים במסמך ד' למסמכי המכרז.

   

   

 3. תקופת ההתקשרות
  • 3.1.ההתקשרות הינה לתקופה שבין 01/05/2018 עד ליום 30/04/2019. לרשות קיימת אופציה להארכת תקופת ההתקשרות בשתי תקופות נוספות של 12 חודשים כל אחת (להלן: "התקופות הנוספות"). משך הזמן של התקופות הנוספות לא יעלה על עשרים וארבעה חודשים.
  • 3.2.מימוש האופציה כאמור בסעיף 3.1, מותנה בבדיקה מחודשת של נושאים מסוימים, אותם תמצא הרשות לנכון לבדוק, ובכלל זה נושא התקציב והמימון, נושאי בטיחות, רשיונות, איכות הציוד, החלפתו והשלמתו וכן שביעות רצון מאיכות השירותים אשר מסופקים במסגרת מכרז זה.

   

 4. תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז
  • 4.1.התנאים המוקדמים הרשומים להלן הם מצטברים ויש לראותם כמשלימים זה את זה. הצעה שלא תעמוד בכל התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז תיפסל ולא תובא לדיון בפני ועדת המכרזים.
  • 4.2.רשאי להשתתף במכרז רק מציע העומד בעצמו במועד הגשת ההצעה בכל התנאים הבאים:
   • 4.2.1.המציע הוא יחיד תושב ישראל, שותפות רשומה בישראל כדין או תאגיד רשום בישראל כדין.
   • 4.2.2.המציע עומד בדרישות חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976, ובכלל זה ניהול ספרים כדין והיעדר הרשעה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991, או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987, ומילוי הוראות כל דין בדבר תשלומים בגין זכויות סוציאליות ושכר מינימום לעובדים.
   • 4.2.3.מובהר בזאת כי המציע מתחייב למלא בכל עת אחר הוראות כל דין בקשר להעסקת עובדים ו/או מועסקים, לרבות ביצוע כל התשלומים הסוציאליים המשתלמים על ידי המעביד וכל התשלומים שמעביד חייב בניכויים על-פי חוק. מובהר בזאת כי הפרת חוק שכר מינימום התשמ"ז-1987 תחשב כהפרת הוראות הסכם זה.
   • 4.2.4.המציע הוא עוסק מורשה לפי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1976.
   • 4.2.5.המציע, אם הוא אינו יחיד, שילם את כל חובותיו לרשם המופקד על המרשם שבו הוא רשום על פי דין, כגון רשם החברות, רשם השותפויות וכיוצא באלה, עד למועד הגשת ההצעה; כמו כן, מציע שהוא חברה אינו רשום ברשם החברות כחברה מפירת חוק או בהתראה לפני רישום כחברה מפירת חוק.
   • 4.2.6.במהלך השנתיים עד לפרסום מכרז זה, עסק המציע ברציפות כקבלן עצמאי באספקת השירותיםנשואי מכרז זה.
   • 4.2.7.מציע שנתן את פרטי ההתקשרות עמו.
   • 4.2.8.המציע וכל המועסקים על ידו, או שותפים בו, בכל דרך שהיא, מצהירים כי נכון למועד התקשרותם בהסכם זה, אין הם יודעים על כל מניעה חוקית שהיא, שיש בה כדי להפריע למתן השירותים על פי הסכם זה, וכי אין הם קשורים ו/או מעורבים, באופן ישיר או עקיף בכל עניין אחר שיש בו חשש לניגוד עניינים ביחס להתחייבויותיהם מכוח הסכם זה.
   • 4.2.9.המציע וכל המועסקים על ידו, או שותפים בו, בכל דרך שהיא, מצהירים ומתחייבים להימנע מכל מצב של ניגוד עניינים או חשש לניגוד עניינים, בקשר לפעילותם המקצועית במתן השירותים לרשות העתיקות במסגרת הסכם זה, ולהימנע במשך כל תקופת ההסכם זה מלקחת חלק ו/או להיות מעורבים בכל עסקה ו/או עניין שיש בו ו/או העלול ליצור מצב של ניגוד עניינים עם הסכם זה. כמפורט במסמך יג'.
   • 4.2.10.המציע מתחייב להביא לידיעת הרשות בכתב אם קיים מצב של ניגוד עניינים כאמור או חשש לניגוד עניינים כאמור לגבי המועסקים ברשות, מיד עם קרות מצבים אלו, תוך פירוט הנסיבות אשר בגינן נמצא או עלול להימצא במצב כאמור. הגורם המוסמך ברשות העתיקות ייבחן את מכלול נסיבות העניין ויודיע למציע כיצד לנהוג על מנת שלא להימצא במצב של ניגוד עניינים או חשש לניגוד עניינים. המציע ו/או מי מעובדיו יפעל בהתאם להוראות שיינתנו.
   • 4.2.11.למציע כל הרשיונות וההיתרים הנדרשים על פי חוק לביצוע כלל העבודות והשירותים הנדרשים במכרז לרבות היתר רעלים ואישור המשרד לאיכות הסביבה ככל שיהיו כאלו במועד הגשת ההצעה.

   

   

   

 5. אופן מילוי ההצעה
  • 5.1.את חוברת מסמכי המכרז ניתן לקבל בפניה בכתב לדוא"ל ravita@israntique.org.il, ו/או להקיש כאן
  • 5.2.על המציע להגיש את הצעתו בחוברת המכרז המקורית בלבד ולמלא בה את טופס ההצעה במסמך ב' וכל יתר הנספחים, בהם הוא נדרש למלא פרטים ולחתום במקומות המיועדים לכך בחתימה מלאה של המוסמכים לכך מטעמו.
  • 5.3.המציע יחתום בחותמת המציע וחתימת בעלי זכות החתימה בתאגיד, על כל דף ממסמכי המכרז.
  • 5.4.המציע ימלא את המסמכים אך ורק במקומות הנדרשים למילוי על ידי המציע. אין לשנות, לרבות על ידי הוספה או מחיקה את מסמכי המכרז, אלא ככל שהדבר נדרש או הותר במפורש במסמכי המכרז.
  • 5.5.תיקון של פרטים שמולאו על ידי המציע, בשגגה, תיעשה על ידי מתיחת קו על פני הפרט השגוי, ורישום הפרט הנכון בצדו, וליד התיקון, תוטבע חותמת התאגיד וחתימת מוסמכי החתימה בו. אין לבצע מחיקות או תיקונים באמצעות נוזל תיקון ("טיפקס").
  • 5.6.למען הסר ספק מובהר בזה, כי כל השמטה, מחיקה, שינוי או תוספת אשר ייעשו במסמכי המכרז או באיזה מהם, או כל הסתייגות, או התניה מסוג כלשהו, בין על ידי תוספת במסמכי המכרז או במכתב לוואי, או בכל דרך אחרת, וכן מילוי שלא בהתאם לכללים המפורטים בסעיף זה לעיל, עלולים לגרום לפסילת ההצעה והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של המזמינה.
  • 5.7.על אף האמור בסעיף זה לעיל, ועדת המכרזים רשאית שלא לפסול הצעה שמולאה בסטייה מההוראות המפורטות בסעיף זה לעיל, אם שוכנעה כי, על אף הסטייה, ההצעה תואמת את דרישות המכרז, היא ברורה וחד-משמעית וכי הסטייה כאמור נעשתה בתום לב.

   

 6. מסמכים שיש לצרף להצעה
  • 6.1.על המציע לצרף להצעתו את המסמכים המפורטים להלן. בהיעדר צירוף כאמור רשאית המזמינה שלא לשקול את ההצעה, או לפי שיקול דעתה לבקש השלמת מסמכים. אי הגשת מסמך שמהווה תנאי סף להשתתפות במכרז, עלולה להביא לפסילה של ההצעה. מסמכים הכלולים בחוברת המכרז, ימולאו בחוברת המכרז המקורית, ולא יצורפו אליה אלא ימולאו בתוכה.
   • 6.1.1.(א) אם המציע הוא תאגיד (להלן: "תאגיד")-
  • 6.2.על המציע לעמוד בכל הדרישות דלעיל, ולצרף את כל הצירופים, כמפורט במסמכי המכרז על נספחיהם וצרופותיהם. בהיעדר צירוף כאמור רשאית המזמינה שלא לשקול את ההצעה, או לפי שיקול דעתה לבקש השלמת מסמכים, ככל שהגשתו של מסמך פלוני אינה מהווה תנאי סף להשתתפות במכרז. אי הגשת מסמך שהגשתו מהווה תנאי סף להשתתפות במכרז תביא לפסילה של ההצעה.
  • 6.3.המציע רשאי, אך לא חייב, לצרף להצעתו, בנוסף לכל המסמכים אותם הוא נדרש לצרף לפי מסמכי המכרז, כל חומר העשוי להיות רלוונטי לדעתו, לשם הוכחה כי הוא עומד בדרישות של המכרז. בשום מקרה אין לצרף מסמכים הכוללים הסתייגויות, שינויים, תוספות או גריעות מנוסח ההצעה, כמפורט במסמכי המכרז.

    

  פרטים מלאים על זהות תאגיד המציע, תעודת רישום התאגיד כדין, תדפיס עדכני מן המרשם בו רשום התאגיד (רשם החברות/השותפויות) או אישור רו"ח או עו"ד של התאגיד שהתאגיד עדיין פעיל ואישור זיהוי בעלים וזכויות חתימה בנוסח מסמך טז';

  (ב) אם המציע הוא יחיד- תצלום תעודת זהות לרבות הספח;

  • 6.1.2.אישור עדכני מן המרשם בו רשום המציע, לפיו שילם את כל חובותיו לרשם;
  • 6.1.3.אישור תקף לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976 (להלן: "חוק העסקאות");
  • 6.1.4.אישור תקף על היות המציע עוסק מורשה;
  • 6.1.5.מסמך א'- הזמנה להציע הצעות- חותמת וחתימה בכל עמוד;
  • 6.1.6.מסמך ב'- טופס הצהרת המציע והתחייבות לעמידה בתנאי המכרז, ממולא וחתום כנדרש;
  • 6.1.7.תשקיף למשתתף בנוסח מסמך ג' על כל הצרופות הנדרשות בו;
  • 6.1.8.הצעת המחיר ותנאי התשלום מסמך ד';
  • 6.1.9.מסמך ה'- הסכם- חותמת וחתימה בכל עמוד;
  • 6.1.10.מסמך ו'- מפרט- חותמת וחתימה בכל עמוד;
  • 6.1.11.מסמך ח'- אישור קיום ביטוחים- חתום על ידי חברת הביטוח.
  • 6.1.12.תצהיר בדבר עמידה בהוראות הדין בנוסח מסמך ט';
  • 6.1.13.מסמך י'- התחייבות לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים;
  • 6.1.14.מסמך יא'- הצהרה בדבר העסקת עובדים זרים ושכר מינימום;
  • 6.1.15.מסמך יב'- בטיחות בעבודה;
  • 6.1.16.מסמך יג'- המנעות מניגוד עניינים;
  • 6.1.17.מסמך יד'- שימוש בתוכנות מקור;
  • 6.1.18.מסמך טו'- העדר הרשעות;
  • 6.1.19.מסמך יז'- סודיות;
  • 6.1.20.מסמך יח'- טבלת ממליצים ופירוט ניסיון המציע, לה יש לצרף כל חומר שיש בו לשקף את ניסיון המציע, איכות השירות הניתן ושביעות רצון לקוחותיו עד כה.
  • 6.1.21.מסמכים להוכחת העמידה בתנאים המוקדמים להשתתפות במכרז זה ובאמות המידה לשקילת ההצעות המפורטות במכרז זה;
  • 6.1.22.ערבות בנקאית
   • 6.1.22.1.על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית, אוטונומית בלתי מותנית בתוקף עד ליום 14/06/2018 על סך של 25,000 ש"ח (עשרים וחמש אלף ש"ח), זאת להבטחת קיום תנאי מסמכי המכרז, לפי נוסח הערבות המצ"ב למכרז במסמך ז'. ערבות זו תחולט לטובת הרשות באם המציע יחזור בו מהצעתו ו/או לא יממש את הזכייה וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר על פי הדין.
   • 6.1.22.2.אי המצאת הערבות הבנקאית בנוסח המצורף למסמכי המכרז, תביא לפסילת ההצעה. למען הסר ספק, יובהר ויודגש, כי לא תתקבל כל חלופה לערבות הבנקאית, לרבות הודעת קיזוז, שטר חוב או כל חלופה אחרת וכי המצאת ערבות בנקאית כנדרש הינה תנאי מקדמי והכרחי להגשת הצעות למכרז, בלעדיו אין.
   • 6.1.22.3.למען הסר ספק, מובהר בזאת כי כל שינוי של תנאי מתנאי הערבות לעומת הנוסח המצ"ב כמסמך ז' - יגרום לפסילת הצעת המשתתף.
   • 6.1.22.4.למען הסר ספק, מובהר בזאת כי הוצאות הערבות והוצאות אחרות הנובעות מהשתתפות במכרז תחולנה על המציע בלבד.
   • 6.1.22.5.ערבות בנקאית אשר לא נדרש פירעונה ואשר נמסרה ע"י מציע שלא זכה במכרז תוחזר למציע לאחר חתימת ההסכם עם הזוכה במכרז אך לא יאוחר מ-3 חודשים מהמועד האחרון להגשת ההצעות למכרז.
   • 6.1.22.6.הערבות של המציע שזכה במכרז תשוחרר תוך 90 ימים לאחר חתימת ההסכם עמו והמצאת ערבות בנקאית לביצוע ההסכם.
   • 6.1.22.7.לא האריך מציע את תוקף הערבות כאמור בסעיף 17.2 מטה, רשאי המזמין לדרוש ולקבל פירעון הערבות וזאת בלי לפגוע בזכותה לתבוע פיצויים ו/או סעדים נוספים
  • 6.1.23.קטלוג מוצרים ומפרט פנימי וחיצוני המתאימים לדרישות המפרט-מסמך ו'.
  • 6.1.24.תשובות המזמינה לשאלות הבהרה והודעות עדכון שיישלחו למציעים על-ידי המזמינה- אם וככל שיהיו כאלה- כשהן חתומות על ידי המציע לאישור כי הללו אכן התקבלו על ידו, הובנו, ונלקחו בחשבון בעת הכנת ההצעה;
  • 6.1.25.כל יתר המסמכים והאישורים המפורטים במסמכי המכרז.
 7. מקום ומועד אחרון להגשת הצעות
  • 7.1.המועד האחרון להגשת הצעות הוא יום 15/03/2018 עד השעה 12:00 בדיוק. הצעה שתוגש לאחר מועד זה לא תתקבל ולא תובא לדיון.
  • 7.2.את ההצעות, בצירוף המסמכים הנזכרים לעיל, יש להכניס לתוך מעטפה סגורה חלקה (ללא ציון כל פרט מזהה של המציע על גבי המעטפה). על המעטפה יש לרשום: עבור מכרז מס' 07/18 לאספקת שירותים כימיים ניידים ותחזוקתם בעבור רשות העתיקות.
  • 7.3.את מעטפת ההצעה הסגורה יש להפקיד, באופן אישי, בתיבת המכרזים במוזאון רוקפלר, רח' סולטאן סולימאן, ירושלים, עד למועד האחרון להגשת הצעות המצוין לעיל. אין לשלוח הצעות בדואר או בכל בדרך אחרת.

    

 8. הצעה של המציע לבדו
  • 8.1.ההצעה תוגש בשם המציע בלבד, וללא כל הסכם, קשר או תיאום עם גופים או אנשים אחרים המגישים הצעות למכרז זה. בכלל זה, קשר של בעל עניין במציע אחר, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 כמו כן, לא יהיו המציעים רשאים להעסיק מי מהמציעים האחרים או תאגיד שבשליטתם בביצוע אי אילו מהעבודות הנוגעות לביצוע המכרז.
  • 8.2.אין להגיש הצעה משותפת של מספר תאגידים או גופים אחדים. הצעה תוגש על ידי מציע אחד ובשמו בלבד.
  • 8.3.על המציע עצמו לעמוד באופן מלא בכל הדרישות המקדמיות המפורטות במסמכי המכרז, בכפוף לאמור במפורש במכרז זה.
  • 8.4.עמידת המציע בתנאים המוקדמים ובדרישות המקצועיות להשתתפות במכרז תיבחן אך ורק על-פי נתוני אותו מציע, כאישיות משפטית נפרדת. אין המציע רשאי להסתמך, לעניין עמידתו בתנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, על תכונות, כישורים, ניסיון וכיו"ב, המתקיימים בצדדים שלישיים, זולת המציע עצמו, לרבות אך לא רק בעלי מניותיו, מנהליו, עובדיו, תאגידים קשורים שלו וכיו"ב.
  • 8.5.לעניין תנאי מוקדם הדורש ניסיון מוכח בביצוע עבודות או שירותים דומים בסוגם ובהיקפם לעבודות או לשירותים נושא המכרז, כפי שפורט בתנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, על המציע להוכיח כי עד מועד הגשת ההצעה השלים ביצועם של עבודות או שירותים במספר הנדרש בתנאים המוקדמים להשתתפות במכרז (לעניין זה, עבודה אחת או פרויקט אחד או שירות אחד משמעם עבודה, פרויקט או שירות לפי העניין, שניתנו למזמין אחד על פי חוזה אחד), הדומים הן בסוגם והן בהיקפם (כל אחד מהם) לעבודה או לשירות נושא המכרז. שיפרטן במרוכז במסמך יח'.
  • 8.6.המציע נותן בזאת את רשותו לרשות העתיקות, מעצם השתתפותו במכרז, לפנות לכל גורם עבורו ביצע המציע עבודות ולקבל ממנו חוות דעת ופרטי ניסיונו עם המציע. עפ"י מסמך יח'.

    

 9. תוקף ההצעה
  • 9.1.כל הצעה תעמוד בתוקפה ותהיה בלתי חוזרת, על כל פרטיה, מרכיביה ונספחיה, ותחייב את מגישה מהמועד בו תוכנס לתיבת המכרזים ולכל המאוחר עד 90 יום מהמועד האחרון להגשת הצעות. המזמינה אינה מתחייבת לדון בהצעות ולהחליט ביניהן לפני תום תוקפן. פג או עמד לפוג תוקפן של ההצעות וטרם ניתנה הודעה בדבר זכייתו של איזה מהמציעים, תמשיך ההצעה לעמוד בתוקפה וזאת כל עוד לא בוטלה על ידי המציע בהודעה בכתב למזמינה. ביטול ההצעה יהיה בתוקף רק מהמועד בו התקבלה הודעה בכתב כאמור.
  • 9.2.במקרה שבתקופה בה ההצעה היא בלתי חוזרת יחזור בו המציע מהצעתו או יסרב למלא או שלא יעמוד במילוי התחייבויותיו בהתאם להצעה או לאיזה ממסמכי המכרז או ינהג שלא בדרך מקובלת או בתום לב, תהא המזמינה רשאית לראות את ההצעה כבטלה מעיקרה ולבטל את החוזה אם נחתם ולהתקשר עם כל אדם ככל שתמצא לנכון וכן תהיה רשאית לחלט כפיצוי קבוע ומוסכם מראש כספים אחרים אשר שולמו על ידי המציע. אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל סעד או זכות אחרת העומדים למזמינה כלפי מציע כאמור לפי כל דין.
  • 9.3.חזר בו הזוכה מהצעתו ו/או לא המציא לרשות את המסמכים הנדרשים לעיל, רשאית הרשות לחלט את הערבות הבנקאית שבידה, וכן למסור את ביצוע העבודה למי שייקבע על-ידה, וזאת מבלי לגרוע ו/או לפגוע בזכותה של הרשות לתבוע את המציע לכל סעד אחר בהתאם להוראות הדין.

    

 10. שאלות הבהרה ממציעים, הבהרות ושינויים במסמכי המכרז מטעם המזמינה
  • 10.1.הסברים נוספים והבהרות למסמכי המכרז ניתן יהיה לקבל לפני הגשת ההצעה, במענה לשאלות בכתב בלבד, שימסרו לרשות העתיקות בדואר אלקטרוני: ravita@israntique.org.il עד יום 08/03/2018 , בשעה 10:00 שאלות הבהרה שיגיעו לאחר מועד זה, לא יענו. המציע לבדו יהא אחראי לוודא כי שאלות ההבהרה אכן התקבלו במשרדי הרשות עד למועד האמור בדוא"ל חוזר.