מכרזים

מס. מכרז 08/18
שם מכרז הנגשת אתרי האינטרנט של רשות העתיקות
תאריך אחרון להגשה 22/03/2018 12:00
מחיר 0

רשות העתיקות

ועדת המכרזים

 

מכרז מס' 08/18

 

 

הנגשת אתרי האינטרנט של רשות העתיקות

לבעלי מוגבלויות

 

 

 

 

המועד האחרון להגשת ההצעות

יום: 22/03/2018 שעה: 12:00

בבניין מוזאון רוקפלר רח' סולטאן סולימאן, ירושלים

 

 

 

 

מכרז מס'__08/18

הזמנה להציע הצעות להנגשת אתרי האינטרנט של רשות העתיקות לבעלי מוגבלויות

ועדת המכרזים ברשות העתיקות (להלן "רע"ת" או "הרשות"), מזמינה בזה הצעות להנגשת אתרי האינטרנט של רשות העתיקות לבעלי מוגבלויות.

 1. רקע כללי :
  • א.רשות העתיקות הינה תאגיד סטטוטורי שהוקם בחוק רשות העתיקות, התשמ"ט-1989 ותפקידה לטפל בכל ענייני העתיקות בישראל, אחראית לחשיפתם, חקירתם ושימורם של אתרי העתיקות.
  • ב.הרשות משמשת כגוף האחראי על אתרי העתיקות, על הפעילות הארכיאולוגית בישראל ושימור המורשת הבנויה. רשות העתיקותמופקדת על שימור הידע ושמירת המידע שהצטבר במהלך 150 שנות חפירה ומחקר בארץ באמצעות כ- 700 עובדים הפועלים בארבעה מרחבים ויחידות ברחבי הארץ. הנגשת המידע מתבצעת באמצעות מספר אתרי אינטרנט.
 2. תקופת ההתקשרות והיקפה:
  • א.תחילת מתן שירות על ידי הזוכה מיד עם מתן ההודעה על הזכייה במכרז. תקופת ההתקשרות להנגשת אתרי האינטרנט של רשות העתיקות לבעלי מוגבלויות הינה עד 6 חודשים מיום חתימת ההסכם, בנוסף המציע יבצע עפ"י דרישת רשות העתיקות פעולות תחזוקה לתקופה של שתי שנים נוספות מיום סיום פעולות הנגשת האתרים.
  • ב.לרשות בלבד תהיה אופציה להארכת תקופת ההתקשרות לעוד שנתיים נוספות לביצוע פעולות תחזוקה כולל הנגשה של תבניות נוספות של האתרים המונגשים (להלן "תקופת האופציה") , בכפוף לצורכי הרשות ומגבלות התקציב.

   

 3. מהות ומטרת השרות המוזמן:
  • א.בשנת 2013 תוקנו תקנות הנגישות והוספו תקנות חדשות המחייבות גם נגישות לאתרי אינטרנט. סעיף 35 העוסק בנגישות אתרי אינטרנט מחייב עמידה בתקן בינלאומי 2.0 .
  • ב.השירות המוזמן הינו התאמת אתרי האינטרנט שברשותה עפ"י הנדרש בחוק ותקן AA.
 4. פיקוח רשות העתיקות
  • א.המציע יתחייב לאפשר לנציג רע"ת או מי שבא מטעמו לבקר פעולותיו, לפקח על ביצוע מכרז זה ועל הוראות ההסכם שייחתם בעקבותיו, לרבות פיקוח על תהליך ביצוע העבודה במסגרת מכרז זה.
  • ב.המציע יתחייב להישמע להוראות נציג הרשות בכל העניינים הקשורים למתן השירותים כמפורט בסעיף 9 שלהלן, "תיאור הפרויקט" ובהסכם שייחתם בעקבותיו.
 5. תנאים להשתתפות במכרז (תנאי סף)

  במכרז רשאים להשתתף מציעים העונים, במועד הגשת ההצעה, על כל תנאי הסף המפורטים בפרק זה. הצעה שאיננה עומדת בכל תנאי הסף – תיפסל.

  אלו הם תנאי הסף הנדרשים:

  • א.המציע יצרף להצעתו הצהרה/התחייבות בדבר העסקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר מינימום (נספח ב').
  • ב.הצהרת המציע (נספח ג').
  • ג.אישור בר תוקף לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות מס, התשל"ו- 1976 המעיד כי המציע מנהל ספרי חשבונות ורשומות ומדווח לרשויות המס כחוק (נספח ד').
  • ד.המציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנית ובלתי מסויגת לטובת הרשות בסך של 10,000 ₪, בנוסח המצורף למסמכי המכרז (נספח ה'. להלן: "ערבות המכרז"). ערבות שתוגש בנוסח שונה תגרום לפסילת ההצעה.
   הרשות תהיה רשאית לחלט את הערבות לפי שיקול דעתה הבלעדי, בכל מקרה שהמציע לא עמד בהתחייבות כל שהיא מהתחייבויותיו במכרז זה, ובהתראה של שבועיים, וזאת מבלי לפגוע בזכויות הרשות לכל סעד אחר, כדין.
  • ה.ערבות המכרז תוחזר לכלל המציעים שלא זכו במכרז תוך 14 יום מיום בחירת הזוכה על ידי ועדת המכרזים של הרשות. מציע אשר זכה במכרז יתבקש להגיש לרשות כתנאי לחתימה על ההסכם ערבות ביצוע בהתאם להוראות ההסכם (נספח י').
  • ו.על החברה להיות בעלת ניסיון מקצועי של 2 שנים לפחות המסתיימות במועד הגשת ההצעות למכרז (2016-2017), בהתאמת אתרי אינטרנט לבעלי מוגבלויות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות במכרז, אשר ביצעה לפחות 4 תהליכי הנגשה עבור 4 ארגונים שונים להם אתר אינטרנט השווה או גדול יותר בגודלו מאתר האינטרנט של רשות העתיקות כולל כל הדומיינים.בנייה teti-tu

Websites, texts and photos © Israel Antiquities Authority

The IAA websites are temporarely unavailable due to maintenance