מכרזים

מס. מכרז 08/18
שם מכרז הנגשת אתרי האינטרנט של רשות העתיקות
תאריך אחרון להגשה 15/04/2018 12:00
מחיר 0

רשות העתיקות

ועדת המכרזים

 

מכרז מס' 08/18

 

 

הנגשת אתרי האינטרנט של רשות העתיקות

לבעלי מוגבלויות

 

 

 

 

המועד האחרון להגשת ההצעות נדחה לתאריך:

יום א': 15/04/2018 בשעה 12:00
הערבות הבנקאית תהיה בתוקף עד לתאריך 15/07/2018 

בבניין מוזאון רוקפלר רח' סולטאן סולימאן, ירושלים


תשובות לשאלות הבהרה:

מס"ד

מס' הסעיף במכרז אליו מתייחסת השאלה

פירוט השאלה

תשובת רשות העתיקות

מכרז כללי

 1.  

5

על-פי הוראת תכ"ם 7.4.0.6 (קביעת תנאים להשתתפות במכרז), רשאית ועדת המכרזים לבחון ייחוס תנאים/אמות מידה של מציע לחב' אם או חב' אחרת באשכול החברות של המציע, וזאת בהתייחס ל- 4 קריטריונים: (1) קיום שליטה מלאה (100%) באשכול החברות; (2) זהות בעלי מניות ונושאי משרה מרכזיים; (3) משמעות המבנה התאגידי מבחינה תפעולית ועסקית; (4) דוחות כספיים מאוחדים.

בענייננו - המציע נמנה על אשכול חברות: (1) הפועלות יחד כגוף אחד תחת חברה אם בבעלות ובשליטה מלאה (100%); (2) המבנה התאגידי נטול משמעות תפעולית ועסקית; (3) התנהלות חברות האשכול במהלך העסקים הרגיל והשוטף, היא כישות אחת המנוהלת על-ידי הנהלה אחת; (4) הדוחות הכספיים מאוחדים.

הואיל וכל הקריטריונים מתקיימים במציע, נבקש לאפשר למציע ייחוס עמידה בדרישות הסף של חברות אחרות באשכול (זאת מבלי שיש בדבר בכדי לגרוע, כמובן, מאחריות המציע), דבר המשרת את עורך המכרז באופן מיטבי.

הוראות תכ"ם אינן חלות על רשות העתיקות בהיותו גוף סטטוטורי.

יש לעמוד בתנאי הסף המוגדרים במסמכי המכרז.

 1.  

נספח ב'

מאחר שהמציע הינו חברה פרטית בשליטת חברה ציבורית ישראלית, הנשלטת גם היא, בשרשור, ע"י חברה ציבורית זרה, נבקש כי לעניין "בעל זיקה" כהגדרתו בנספח ההתייחסות תהא ביחס למציע ולחברה הציבורית הישראלית שהינה בעלת השליטה בו בלבד

הגדרת בעל זיקה כמפורט במסמכי המכרז תיוותר על כנה.

"בעל זיקה" – מי שנשלט על ידי נותן השירותים, ואם נותן השירותים הוא חבר בני אדם- גם  בעל השליטה בו או חבר בני אדם אחר שבשליטת  בעל השליטה בו.

 1.  

נספח ג'

נבקש כי באישור עו"ד יימחקו המילים "התחייבות לעמוד בכל הדרישות שבמפרט מכרז זה ללא יוצא מהכלל" שאינן רלוונטיות לאישור עורך דין שנדרש לאשר התאגדות ע"פ דין ואישור על זכויות חתימה במציע

נוסח הנספח לא ישונה.

 1.  

נספח ד'

מאחר ורו"ח אינו יכול לספק אישור בנוסח המצורף נבקש להחליף דרישה זו בתצהיר מקובל בחוק עסקאות וגופים ציבוריים ובהתחשב בהערתנו לעניין "בעל זיקה" לנספח ב'

צירוף של תצהיר ערוך כדין על ידי מורשה חתימה מאומת על ידי עו"ד, במקום אישור רו"ח יהווה עמידה בתנאי הסף.

הסכם השירותים

 1.  

6

נבקש להוסיף סעיף התחייבויות הרשות אשר בהיעדרן אין נותן השירותים יכול לעמוד בהתחייבויותיו. בין התחייבויות אלו יש להוסיף התחייבויות הנוגעות לעמידה בדרישות ספציפיות שיפורטו במענה נותן השירותים למכרז (כשעצם בחירת ההצעה כהצעה הזוכה משמעה שהרשות הסכימה לקבל על עצמה עמידה בדרישות אלו), לעמידה בלו"ז, לאישור תוצרים, העמדת תשתיות מתאימות, התחייבות לספק את כל המידע הנדרש, מחויבות ארגונית, דרישה לשתף פעולה עם עובדי נותן השירותים, התחייבות לעמוד בתנאי הרישיונות של צד ג' והתחייבות לבצע תשלומים במועד.

סעיף 6 במסמכי המכרז לא ישונה.

 1.  

6

נבקש כי ביצוע באמצעות קבלני משנה שהינם חברות בבעלות מלאה של חברת האם של נותן השירותים לא יחשבו צד ג' לעניין זה

ההערה מתקבלת.

 1.  

7

נבקש כי להבהיר כי על אף האמור אחרת בהסכם זה, הפרה יסודית תיחשב ככזו לאחר שנמסרה לנותן השירותים התראה בכתב שלא תוקנה תוך זמן סביר

הערה מקובלת. הפרה יסודית תיחשב ככזו לאחר שנמסרה לנותן השירותים התראה בכתב שלא תוקנה תוך 48 שעות מיום שליחת מכתב ההתראה.

 1.  

8

נבקש לקבוע חבות של הרשות לשלם עבור עבודה שבוצעה בפועל עד מועד ההפסקה, וכמו כן עבור מוצרים שנרכשו ו/או אשר הוחל בתהליך רכישתם על ידי נותן השירותים עד לתקופת הסיום והביטול

ראה האמור בסעיף 8 להסכם:

"בכל מקרה של ביטול ההסכם על-ידי הרשות, לא תהיה על הרשות חובה לפצות את נותן השירותים או לשלם לו תשלום מכל סוג ומין, למעט התמורה הקבועה בהסכם עבור השירותים שסיפק עד  לביטול ההסכם".

 1.  

9

נבקש להבהיר את הסעיף בו הרשות אינה מחויבת לפנות לנותן השירותים לאחר החתימה על ההסכם

ראה האמור בסעיף 9 שהינו ברור:

"למען הסר כל ספק, מובהר ומודגש בזאת כי הרשות אינה מתחייבת בשום אופן לפנות לנותן השירותים באיזה זמן מן הזמנים במסגרת הזמנת עבודה למתן השירותים נשוא הסכם זה. פנייה במסגרת הזמנת עבודה לקבלת שירותים מנותן השירותים תיעשה בהתאם לצרכי הרשות לרבות לשיקול דעתה המקצועי של הרשות".  (ההדגשות אינן במקור).

10.

9

נבקש להגביל את השינוי שלא כפוף בתשלום נוסף לכזה שאינו חורג מ2% מכלל הפרויקט

לא יחול שינוי בתנאי המכרז לעניין זה

11.

12

נבקש כי בעקבות הפרה כאמור של מי מעובדי נותן השירותים תימסר לנותן השירותים התראה בכתב ואפשרות לתקן;

הערה מקובלת.

12.

14

נבקש למחוק את הפסקה לפיה נותן השירותים לא רשאי לספק שירותים לצד ג' לשיקול דעת הרשות

הסעיף לא ישונה ויוותר כלשונו.

13.

16

נבקש כי אישור על קבלת התוצרים/המערכת ע"י הרשות יתבצע בקרות מוקדם מבין הבאים: (1) התאריך שבו יוכיח נותן השירותים לרשות, בדרך של ביצוע מוצלח של מבחני הקבלה או בדרך אחרת, כי התוצרים תואמים באופן מהותי את דרישות המכרז; או (2) התאריך שבו מתחילה הרשות להשתמש בתוצרים/מערכת או בחלקם/ה לכל מטרה שהיא מלבד ביצוע מבחני הקבלה; או (3) ביום העשירי לאחר הודעת נותן השירותים שהתוצרים/מערכת מוכנים למבחני קבלה כאשר מבחני הקבלה נדחו מסיבות התלויות ברשות; או (4) ביום העשירי לאחר תחילת מבחני הקבלה אם הרשות לא אישרה עד אז את מבחני הקבלה או לא מסרה לנותן השירותים רשימה בכתב של כל אי ההתאמות המהותיות של התוצרים/מערכת לקריטריונים לקבלה (להלן: "מועד הקבלה").

מועד הקבלה יחשב אישור תשלום מצד הרשות

אישור לתשלום יינתן אל מול מסירת התוצרים כמצוין בסעיף 6.

20% עם מסירת הסקריפטים לדומיין הראשי.

50% עם מסירת הסקריפטים לשאר הדומיינים.

30% לאחר סיום ההטמעה של הסקריפטים, בדיקה של תקינות הדומיינים, קבלת אישור יועץ הטמעה לעמידה בתקן AA עפ"י החוק וקבלת אישור סופי על סיום העבודה מהמזמין.

14.

18

נבקש כי זכות הקיזוז תחול רק ביחס לסכום קצוב ולא ביחס לנזקים שלא הוכחו. כמו כן נבקש להגביל את זכות הקיזוז לתשלומים עפ"י הסכם זה בלבד.; הסנקציה של קיזוז צריכה להיות קשורה קשר ישיר לאי קיום מחויבות ספציפית וישירה בהסכם זה בלבד. כמו כן נבקש הודעה מראש ובכתב של 7 ימים טרם ביצוע הקיזוז.

סעיף הקיזוז כמפורט במסמכי המכרז לא ישונה.

התוספת המאושרת לסעיף היא:

הודעה מראש ובכתב של 7 ימים טרם ביצוע הקיזוז. מקובל.

15.

19, 20, 29

נבקש :

 • להכפיף את סעיפי השיפוי בסעיף זה ובחוזה כך שהרשות תודיע מיידית לנותן השירותים אודות התביעה/דרישת התשלום, הרשות תשתף פעולה עם הספק ותעניק לו את השליטה הבלעדית על ניהול ההגנה או המו"מ להסדר פשרה.
 • בכל מקרה מחוייבותו של נותן השירותים לשפות תיווצר עם קבלת פסק דין חלוט של רשות שיפוטית מוסמכת המחייב תשלום כאמור.
 • להכפיף את סעיף השיפוי לסעיף הגבלת האחריות.
 • לקבוע כי שיפוי הרשות יהיה רק על הוצאות ישירות וסבירות שנגרמו לו.

סעיף השיפוי לא ישונה.

16.

20

נבקש למחוק את סעיפי האחריות כפי שכתובים ולהבהיר כי נותן השירותים יהיה אחראי על פי דין לכל נזק שייגרם לו ולמי מטעמו ולצד ג' ולרשות בשל מעשה או מחדל של נותן השירותים במהלך ההסכם.

שכן אין זה סביר שנותן השירותים יהיה אחראי בלעדי לנזק שנגרם בשל מעשה או מחדל של אחר ולא של נותן השירותים או מי מטעמו.

סעיף האחריות לא ישונה.

"נותן השירותים יישא באחריות בגין כל פגיעה, הפסד, אובדן או נזק שייגרמו מכל סיבה שהיא לגופו או רכושו שלו או של מי מטעמו או לגוף או רכוש עובדיו או של העובדים מטעמו, או לרכוש הרשות או לגופו או רכושו של כל אדם אחר כתוצאה ישירה או עקיפה מהפעלתו של הסכם זה."

17.

20

נבקש להוסיף הוראה בדבר הגבלת אחריות הספק כדלקמן:

"מובהר כי נותן השירותים לא ישא באחריות לכל נזק עקיף,תוצאתי, מיוחד או עונשי שייגרם לרשות ו/או לצד שלישי כלשהו, לרבות אובדן הכנסה, רווח מנוע, אובדן נתונים, אובדן זמן מחשב, שחזור תוכנות, רכישות מוצרים או שירותים חלופיים על ידי הרשות (כגון עלות כיסוי), עלויות זמן השבתה."

 

בכל מקרה, גבול אחריות נותן השירותים לפיצוי בגין נזק ישיר, למעט נזק גוף או נזק לרכוש מוחשי, לא יעלה על גובה סך כל התמורה המגיעה לספק על פי חוזה זה, לאורך כל תקופת החוזה. הגבלת אחריות כאמור תחול לגבי כל תביעה מכל סוג שהוא, תהא עילתה אשר תהא, בין חוזית, בין נזיקית ובין אחרת אך למעט נזק שייגרם כתוצאה ממעשה או מחדל מכוון של נותן השירותים או מי מעובדיו או שלוחיו, נזק לגוף או נזק לרכוש מוחשי."

הבקשה אינה מקובלת.

18.

21 – עמוד 29

פסקה ראשונה: נבקש למחוק את המילים "לא יפחתו מהמצוין להלן" ולכתוב במקומן "הן כמצוין להלן".

הבקשה אינה מקובלת

פסקה שלישית – נבקש למחוק משום שהרחבה זו אינה רלוונטית בביטוחי רכוש.

הבקשה אינה מקובלת.

פסקה חמישית (ביטוח חבות מעבידים) – נבקש למחוק את המילים "לא יפחתו מ" ולכתוב במקומן "בסך", במקום המילים "ולשנת ביטוח" נבקש לכתוב "ולתקופת ביטוח", נבקש למחוק את המילים "בפוליסה יצויין כי הביטוח הניתן לפי הפוליסה מכסה את אחריותו החוקית של המבוטח כלפי עובדיו גם בעת מתן השירותים בהתאם להסכם עם רשות העתיקות.

הבקשה אינה מקובלת

פסקה שישית (ביטוח אחריות מקצועית) – נבקש להוסיף לאחר המילים ביטוח אחריות מקצועית את המילים "וחבות מוצר". נבקש למחוק את המילים "לא יפחתו מ" ולכתוב במקומן "בסך".

הבקשה אינה מקובלת

19.

21 – עמוד 30

פסקה ראשונה (ביטוח אחריות כלפי צד שלישי) – במקום המילה "ברשותיו" יש לכתוב "ברשות", נבקש למחוק את המילים "לא יפחתו מ" ולכתוב במקומן "בסך". במקום המילים "ולשנת ביטוח" נבקש לכתוב "ולתקופת ביטוח".

הבקשה אינה מקובלת

פסקה שלישית – נבקש להוסיף בסוף הסעיף, לאחר המילים "הנדרשים באישור ביטוחי "הקבלן"" את המילים "לחילופין, רשאי נותן השירותים לכלול את קבלני המשנה בביטוחיו".

הבקשה אינה מקובלת

פסקה אחרונה – נבקש למחוק את המילה "לפחות" בקשר להודעה שתימסר בדואר רשום.

הבקשה אינה מקובלת

20.

21 – עמוד 31

פסקה חמישית – נבקש למחוק את המילים "תקופת הביטוח בפוליסות הביטוח תהיה חופפת את תקופת ההתקשרות החוזית עם הרשות, ולכתוב לאחר המילים "מותן השירות מתחייב" את המילים "להחזיק פוליסות ביטוח בתוקף".

הבקשה אינה מקובלת

פסקה שישית – נבקש למחוק את המילים "ולשביעות רצון הרשות".

הבקשה אינה מקובלת

פסקה עשירית "למחוק את המילה "כל" לפני המילה "דין".

הבקשה אינה מקובלת

21.

23

נבקש לסייג את חובת שמירת הסודיות כך שהצד המקבל יהא רשאי לגלות, לפרסם, להפיץ ולהשתמש במידע אשר:

(א) היה מצוי בחזקתו קודם לגילוי ללא חובת שמירת סודיות;

(ב) פותח באופן עצמאי; נמסר לו ע"י צד ג' ללא חובת סודיות;

(ג) הינו או הפך להיות בגדר נחלת הכלל ללא הפרת חובת סודיות של הצד המקבל;

(ד) מידע אשר יווצר על ידי נותן השירותים במסגרת מתן השירותים על פי המכרז ואשר הינו ג'נרי, כללי ואינו מכיל נתונים ו/או מידע אשר הועברו על ידי הרשות ו/או מידע אשר גילויו נדרש עפ"י דין.

סעיף חובת שמירת הסודיות כמפורט במסמכי המכרז לא תשונה ותיוותר על כנה

22.

29

נבקש להבהיר כי נותן השירותים לא יהיה אחראי לביצועו של צד ג'

לא מקובל. ההתקשרות היא מול נותן השירותים ולא מול צד ג'.

23.

30

 1. נבקש לקבוע, כי חילוט הערבות יבוצע אך ורק במקרה של הפרה יסודית וזאת לאחר הודעה מראש ובכתב של 30 יום ומתן ארכה לתיקון ההפרה בטרם חילוט הערבות.

 1. נבקש, כי הסכום שיחולט ישקף את הנזק שנגרם בפועל וכי הערבות לא תהווה פיצוי מוסכם.

 1. נבקש לבטל את החובה להמציא ערבות חדשה לאחר חילוט שכן משמעות זו הינה ערבות ללא הגבלה בסכום

לא מקובל. סוגיית הערבות כמפורט במסמכי המכרז לא ישונה ויוותר על כנו.

24.

נספח ט' – סודיות

נבקש להגביל את חובת הסודיות לתקופה של 3 שנים

ההערה מתקבלת

אישור על קיום ביטוחי נותן השירותים

25.

סעיף 1

בנדון -  נבקש להוסיף לאחר המילים "אישור על קיום ביטוחים" את המילים "בין היתר".

הבקשה אינה מקובלת

פוליסה לביטוח אש מורחב – נבקש למחוק את המילה "ושוד".

הבקשה אינה מקובלת

פוליסה לביטוח חבות כלפי צד שלישי – נבקש למחוק את המילה "שנתית" בסוף הפסקה הראשונה. ובפסקה השניה, במקום המילים "הרעלה וכל דבר מזיק" נבקש לכתוב "הרעלה מכל דבר מזיק".

הבקשה אינה מקובלת

פוליסה לביטוח אחריות מקצועית – נבקש להוסיף לאחר המילים ביטוח אחריות מקצועית את המילים "וחבות מוצר", למחוק את המילה "שנתית" בפסקה הראשונה. בפסקה השניה, לאחר המילים "החל מתאריך____", נבקש להוסיף "אלא אם יש פוליסה אחרת המכסה את אותה חבות ולמעט במקרה של אי תשלום פרמיה ו/או מרמה".

הבקשה אינה מקובלת

26.

2.4

נבקש למחוק את המילה "לפחות".

27.

5 (ח')

האם נדרש לשלוח קורות חיים של מבצע ההנגשה בפועל או מנהל הפרויקט?

כן

28.

9 (א'.2)

בסעיף 9 בעמוד 5 , פירטתם 6 כתובות אתרים שיש להתייחס אליהם בהצעה. בפועל , בעת ניסיון כניסה לאתרים בסעיפים ב,ד,ה,ו , מופנה הגולש לאתר בסעיף א' .

במקביל, בעמוד 8 (סעיף 10) מופיעה טבלה עם רשימה אחרת של אתרים.

אנא הכוונה שלכם לגבי רשימת האתרים אשר נכללים בתכולת המכרז.

כל האתרים אליהם מתייחס המכרז בסעיף 9, למעט אתר חדשות ארכיאולוגיות, או הורדו או נגישים באופן חלקי ביותר. סעיף 9 וסעיף 10 מתייחסים שניהם לאתרים אותם יש להנגיש.

29.

9 (א'.3)

במכרז מצוין ש"שאר הנושאים שאינם נגישים הורדו מהאוויר ואינם נגישים לציבור". אנא הבהרה שלכם כי התכולה תכלול רק את הרכיבים שבאוויר כרגע באתר .

התכולה כוללת את כל אתרי רשות העתיקות המצוינים בסעיף 10, ובכללם כל המידע אשר בשל חוק הנגישות אינו נגיש כרגע לציבור

30.

9 (ד'.1)

אנא פרטו את כוונתכם במיפוי של הנתונים החסרים לצרכי הנגשה? (הדוגמה לא ברורה)

דוגמא נוספת לצרכי הבהרה - טיפול בתמונות באתר: ע"פ חוק ההנגשה תמונה העומדת בתקן חייבת להכיל תיאור. במידה וקיים חוסר עקבי בנתון הנדרש ע"פ החוק, לדוגמא "תיאור תמונה" <figcaption> , אנו מבקשים לדעת מהם החוסרים והיכן הם נמצאים בתבניות האתרים.

31.

9 (ד'.2)

אנא פרטו את כוונתם בהשלמת חוסרים באמצעות תכנים גנריים? (הדוגמה לא ברורה)

דוגמא נוספת לצרכי הבהרה - טיפול בתמונות באתר: בכל מקום בו קיים חוסר בתיאור תמונה אנו נבקש השלמה אוטומטית ע"י המנגיש של התוכן הנדרש. התוכן יסופק ע"י המזמין

32.

10

מפורטים מספר ה PDF בכל דומיין.

בדומיין הראשון מצוין 24,715 קבצי PDF . האם זוהי טעות כתיב או שכך הדבר?

מס' הקבצים בדומיין הראשון הוא כ-13,000.

33.

10

על מנת לתמחר את הטמעת קבצי ה PDF , נבקש לדעת כמויות של קבצי PDF פשוטים (טקסטים בלבד) וקבצים מורכבים (מכילים כותרות, רשימות וטבלאות). במידה ולא ניתן, נוכל לתת הערכת מחיר בלבד לעמוד ממוצע.

קבצי ה- PDF הינם קבצים מורכבים אשר יכולים להכיל טקסט, תמונות וטבלאות

34.

10 (2.א)

מה הכוונה במועדים בהם ניתן יהיה לגשת לדומיינים ? (16:00-22:00)?

ייקבע תאריך בו נאפשר גישה לדומיינים למשך הזמן שנקצב על מנת לאפשר למציעים להתרשם בעצמם מהדומיינים.

התאריך ייקבע לאחר שיישלחו תשובותינו.

35.

10 (4.א.1)

עבודת ההנגשה מתבצעת על פי מיפוי של רכיבים באתר. משך הזמן הנדרש להנגשת תבנית תלוי בכמות הרכיבים.

אנא הכוונה שלכם לגבי כמות הרכיבים אותם תרצו בהצעת המחיר.

מרכיבי התבנית הם לרב טקסט ותמונה 

 

 

 

מכרז מס'__08/18

הזמנה להציע הצעות להנגשת אתרי האינטרנט של רשות העתיקות לבעלי מוגבלויות

ועדת המכרזים ברשות העתיקות (להלן "רע"ת" או "הרשות"), מזמינה בזה הצעות להנגשת אתרי האינטרנט של רשות העתיקות לבעלי מוגבלויות.

 1. רקע כללי :
  • א.רשות העתיקות הינה תאגיד סטטוטורי שהוקם בחוק רשות העתיקות, התשמ"ט-1989 ותפקידה לטפל בכל ענייני העתיקות בישראל, אחראית לחשיפתם, חקירתם ושימורם של אתרי העתיקות.
  • ב.הרשות משמשת כגוף האחראי על אתרי העתיקות, על הפעילות הארכיאולוגית בישראל ושימור המורשת הבנויה. רשות העתיקותמופקדת על שימור הידע ושמירת המידע שהצטבר במהלך 150 שנות חפירה ומחקר בארץ באמצעות כ- 700 עובדים הפועלים בארבעה מרחבים ויחידות ברחבי הארץ. הנגשת המידע מתבצעת באמצעות מספר אתרי אינטרנט.
 2. תקופת ההתקשרות והיקפה:
  • א.תחילת מתן שירות על ידי הזוכה מיד עם מתן ההודעה על הזכייה במכרז. תקופת ההתקשרות להנגשת אתרי האינטרנט של רשות העתיקות לבעלי מוגבלויות הינה עד 6 חודשים מיום חתימת ההסכם, בנוסף המציע יבצע עפ"י דרישת רשות העתיקות פעולות תחזוקה לתקופה של שתי שנים נוספות מיום סיום פעולות הנגשת האתרים.
  • ב.לרשות בלבד תהיה אופציה להארכת תקופת ההתקשרות לעוד שנתיים נוספות לביצוע פעולות תחזוקה כולל הנגשה של תבניות נוספות של האתרים המונגשים (להלן "תקופת האופציה") , בכפוף לצורכי הרשות ומגבלות התקציב.

   

 3. מהות ומטרת השרות המוזמן:
  • א.בשנת 2013 תוקנו תקנות הנגישות והוספו תקנות חדשות המחייבות גם נגישות לאתרי אינטרנט. סעיף 35 העוסק בנגישות אתרי אינטרנט מחייב עמידה בתקן בינלאומי 2.0 .
  • ב.השירות המוזמן הינו התאמת אתרי האינטרנט שברשותה עפ"י הנדרש בחוק ותקן AA.
 4. פיקוח רשות העתיקות
  • א.המציע יתחייב לאפשר לנציג רע"ת או מי שבא מטעמו לבקר פעולותיו, לפקח על ביצוע מכרז זה ועל הוראות ההסכם שייחתם בעקבותיו, לרבות פיקוח על תהליך ביצוע העבודה במסגרת מכרז זה.
  • ב.המציע יתחייב להישמע להוראות נציג הרשות בכל העניינים הקשורים למתן השירותים כמפורט בסעיף 9 שלהלן, "תיאור הפרויקט" ובהסכם שייחתם בעקבותיו.
 5. תנאים להשתתפות במכרז (תנאי סף)

  במכרז רשאים להשתתף מציעים העונים, במועד הגשת ההצעה, על כל תנאי הסף המפורטים בפרק זה. הצעה שאיננה עומדת בכל תנאי הסף – תיפסל.

  אלו הם תנאי הסף הנדרשים:

  • א.המציע יצרף להצעתו הצהרה/התחייבות בדבר העסקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר מינימום (נספח ב').
  • ב.הצהרת המציע (נספח ג').
  • ג.אישור בר תוקף לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות מס, התשל"ו- 1976 המעיד כי המציע מנהל ספרי חשבונות ורשומות ומדווח לרשויות המס כחוק (נספח ד').
  • ד.המציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנית ובלתי מסויגת לטובת הרשות בסך של 10,000 ₪, בנוסח המצורף למסמכי המכרז (נספח ה'. להלן: "ערבות המכרז"). ערבות שתוגש בנוסח שונה תגרום לפסילת ההצעה.
   הרשות תהיה רשאית לחלט את הערבות לפי שיקול דעתה הבלעדי, בכל מקרה שהמציע לא עמד בהתחייבות כל שהיא מהתחייבויותיו במכרז זה, ובהתראה של שבועיים, וזאת מבלי לפגוע בזכויות הרשות לכל סעד אחר, כדין.
  • ה.ערבות המכרז תוחזר לכלל המציעים שלא זכו במכרז תוך 14 יום מיום בחירת הזוכה על ידי ועדת המכרזים של הרשות. מציע אשר זכה במכרז יתבקש להגיש לרשות כתנאי לחתימה על ההסכם ערבות ביצוע בהתאם להוראות ההסכם (נספח י').
  • ו.על החברה להיות בעלת ניסיון מקצועי של 2 שנים לפחות המסתיימות במועד הגשת ההצעות למכרז (2016-2017), בהתאמת אתרי אינטרנט לבעלי מוגבלויות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות במכרז, אשר ביצעה לפחות 4 תהליכי הנגשה עבור 4 ארגונים שונים להם אתר אינטרנט השווה או גדול יותר בגודלו מאתר האינטרנט של רשות העתיקות כולל כל הדומיינים.