מכרזים

מס. מכרז 09/18
שם מכרז מתן שירותי ביקורת פנים
תאריך אחרון להגשה 27/03/2018 12:00
מחיר 0

מכרז פומבי מספר 09/18
למתן שירותי ביקורת פנים


הודעת הבהרה ותיקון

ביום 12/03/2018 פרסמה רשות העתיקות מכרז למתן שירותי ביקורת פנים (להלן "המכרז").
בסעיף 4 למכרז בפרק "הגדרות" הוגדר "נציג הרשות" בזו הלשון:
"מנהל הרשות או מי אשר הוסמך על ידו לשמש כנציג הרשות לעניין פיקוח על ביצוע השירותים על פי הוראות מכרז זה, ולתת הנחיות מקצועיות כפי שנדרש מעת לעת ו/או אישורים מקצועיים לפי העניין לנותן השירותים, בקשר עם ביצוע השירותים על פי מכרז זה על נספחיו. מנהל הרשות יהיה רשאי לשנות את זהות הנציג מעת לעת, או רק לעניין מסוים, לפי שיקול דעתו".
על מנת להסיר מכשול בפני עיוור ובמטרה ליידע את המעוניינים בהגשת מועמדות למכרז לגבי מעמדו של המבקר שייבחר, נבקש להבהיר כדלקמן;
מבקר הפנים שייבחר יהיה כפוף למועצת רשות העתיקות ולוועדת הביקורת מטעמה, המועצה תהא האחראית לאשר את תכנית העבודה השנתית של המבקר ודיווח שעות העבודה בהתאם לתנאי המכרז ובשיתוף פעולה עם מנהל רשות העתיקות.

(עד כאן לשון הודעת ההבהרה)


רשות העתיקות (להלן "הרשות") מזמינה בזה מציעים, העומדים בתנאי הסף המפורטים להלן, להגיש הצעותיהם לביצוע שירותי ביקורת פנים, הכל בהתאם למפורט להלן במסמכי מכרז זה על נספחיו ובכפוף לתנאיו.
הרשות תהיה רשאית לרכוש את השירותים המתוארים במכרז זה במלואם או בחלקם או לשיעורין, הכל על פי צרכיה ושיקול דעתה, ובכפוף לתקציב שיעמוד לרשותה.

פרק א' – מבוא

1. כללי

1.1. הרשות היא תאגיד שהוקם מכוח חוק רשות העתיקות, התשמ"ט-1989 (להלן – "חוק רשות העתיקות").
1.2. במסגרת תפקידיה על פי חוק רשות העתיקות, מופקדת הרשות לטפל בכל ענייני העתיקות לרבות עתיקות תת-ימיות בישראל, ופועלת להגברת המודעות הציבורית לחשיבותם של ערכים אלה, קיום פעילויות חינוך והדרכה והפעלת אמצעי אכיפה במקרי הצורך.
1.3. הרשות מעוניינת לרכוש שירותי ביקורת, כפי שהם מוגדרים להלן במסמכי מכרז זה, מאת מבקר פנים העומד בכל הדרישות המפורטות להלן במסמכי מכרז זה ובתנאים הנדרשים עפ"י כל דין. מובהר בזה כי, השירותים הנדרשים דורשים יחסי אימון מיוחדים בין הצדדים, כמשמעותם בתקנה 5(א)(2) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993 (להלן – "תקנות חובת המכרזים").
1.4. מינוי מבקר הפנים ואישורו ייעשו בכפוף לכל דין החל על הרשות.
1.5. היקף שעות העבודה הכולל של שירותי הביקורת, אשר ידרשו על ידי הרשות, יהיה בהתאם לתכנית עבודה שנתית שתוגש ותאושר כדין. לאחר אישורה כאמור, תהווה את הבסיס לפעילותו של המבקר. מודגש כי אין באמור לעיל כדי להטיל על הרשות חובה לרכוש שירותים בהיקף מינימלי כלשהו. היקף ההתקשרות יקבע בהתאם לצרכי הרשות ולנסיבות, הכל בהתאם למפורט להלן במסמכי מכרז זה.
1.6. בסיום כל עבודת ביקורת יעביר נותן השירותים לנציג הרשות באופן מסודר את כל חומר המקור ששימש לצורכי העבודה, ובכלל זה מסמכים, ניירות עבודה, קלטות, צילומים וכל חומר אחר שנצבר במהלך העבודה.


2. לשון הפנייה

ההזמנה להציע הצעות על פי מסמכי מכרז זה מופנית לנשים וגברים כאחד. מטעמי נוחיות בלבד נרשמה הפניה בלשון זכר.

3. ריכוז מועדים קובעים למכרז זה

פרסום המודעה בעיתון ובאתר האינטרנט 12/03/2018
מועד אחרון למשלוח שאלות הבהרה 20/03/2018
מועד אחרון להגשת הצעות 27/03/2018
4. הגדרות

"אתר האינטרנט " - אתר האינטרנט של הרשות בכתובת: www.antiquities.org.il
"מציע" - מי שהגיש הצעתו במסגרת מכרז זה, על פי התנאים המפורטים בו.
"הצעה"- תשובתו של מציע למכרז זה, לרבות כל תשובה וכל הבהרה וכל חומר נוסף שהוגש על ידי המציע במענה לפניית ועדת המכרזים ו/או מי מטעמה, ככל שוועדת המכרזים החליטה לקבלו.
"מסמכי המכרז" - כל מסמכי מכרז זה על נספחיו, לרבות ההסכם, וכל תיקון והבהרה שתפרסם הרשות, ככל שתפרסם, לאחר פרסום מכרז זה וטרם המועד האחרון להגשת הצעות.
"ההסכם" - ההסכם המצורף למסמכי המכרז מסומן "נספח ד".
"חוק הביקורת" - חוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב-1992.
"גוף ציבורי" - גוף מבוקר המנוי ברשימת הגופים המנויים בס"ק 9(1)-9(5) (כולל) בחוק מבקר המדינה, תשי"ח-1958 [נוסח משולב] וכל תאגיד שהוקם על פי חוק.
"ועדת הביקורת" - ועדת הביקורת של מועצת הרשות שהוקמה ופועלת מכוח סעיפים 6-11 לחוק רשות העתיקות.
"רואה חשבון" - בעל רישיון תקף לעסוק במקצוע ראית חשבון בישראל, בהתאם לחוק רואי חשבון, התשט"ו-1955 והתקנות שתוקנו מכוחו.
"עורך- דין" - בעל רישיון תקף לעסוק במקצוע עריכת הדין בישראל, בהתאם לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961 והתקנות שתוקנו מכוחו.
"תקופת ההתקשרות" - תקופת ההתקשרות הראשונה כפי שהיא מוגדרת בסעיף 12.1 למכרז זה, וכן כל זכות ברירה להארכתה שמומשה, ככל שמומשה, בהתאם להוראת סעיף 12.2 למכרז זה, אלא אם נאמר במפורש אחרת.
"שירותי ביקורת" או "השירותים" - השירותים, כפי שהם מתוארים ומפורטים בפרק ב' של מכרז זה להלן בכלל ובסעיף 5 בפרט, והכל בהתאם לדרישות המפורטות במכרז זה על נספחיו.
"נותן השירותים" - המציע שהצעתו נבחרה כהצעה זוכה במכרז זה ונחתם עמו הסכם בנוסח המצורף כנספח ד' למסמכי מכרז זה.
"נציג הרשות"- מנהל הרשות או מי אשר הוסמך על ידו לשמש כנציג הרשות לעניין פיקוח על ביצוע השירותים על פי הוראות מכרז זה, ולתת הנחיות מקצועיות כפי שנדרש מעת לעת ו/או אישורים מקצועיים לפי העניין לנותן השירותים, בקשר עם ביצוע השירותים על פי מכרז זה על נספחיו. מנהל הרשות יהיה רשאי לשנות את זהות הנציג מעת לעת, או רק לעניין מסוים, לפי שיקול דעתו.


בנייה teti-tu

Websites, texts and photos © Israel Antiquities Authority

The IAA websites are temporarely unavailable due to maintenance