מכרזים

מס. מכרז 09/18
שם מכרז מתן שירותי ביקורת פנים
תאריך אחרון להגשה 28/03/2018 15:00
מחיר 0

מכרז פומבי מספר 09/18
למתן שירותי ביקורת פנים

שימו לב:

מועד ההגשה האחרון נדחה ליום ד' 28/3/2018 בשעה 15:00.


25/03/2018 - תשובות לשאלות הבהרה: 

מספר

שאלה

תשובה

1

האם מבקר פנימי של חברה בינלאומית בבעלות אגודה שיתופית נחשב, על פי תנאי הסף, לגוף ציבורי ?

על פי תנאי המכרז אלו הגופים שהוגדרו כגוף ציבורי לבחינת ניסיון המציע:

9.    ואלה הגופים (בחוק זה – גוף מבוקר), אשר יעמדו לבקרתו של המבקר:

(1)   כל משרד ממשלתי;

(2)   כל מפעל או מוסד של המדינה;

(3)   כל אדם או גוף המחזיק, שלא לפי חוזה, ברכוש המדינה או המנהל אותו או המפקח עליו מטעם המדינה;

(4)   כל רשות מקומית;

(5)   כל חברה ממשלתית, כהגדרתה בחוק החברות הממשלתיות, תשל"ה-1975 (להלן – חוק החברות הממשלתיות) וכן כל מפעל, מוסד, קרן או גוף אחר, שהממשלה משתתפת בהנהלתם;

  •  כל תאגיד שהוקם על פי חוק.

2

האם מי ששימש כמבקר פנימי של חברה ציבורית, שמניותיה נסחרות בבורסה בישראל, במשך 6 שנים ויותר (עד 2010) – עומד בתנאי הסף לפי סעיף 3 ד (1) ?

ראה הגדרה של גוף ציבורי בתשובה מס' 1

3

האם מי שמתקיימים בו התנאים, המפורטים מטה, באופן מצטבר עומד בתנאי הסף לפי סעיף 3 ד (1):

  • מבקר פנימי של אגודה שיתופית במשך למעלה מ- 6 שנים שקדמו למועד הגשת ההצעה (ממשיך גם כיום)
  • שימש במשך שש שנים ויותר בחברה ציבורית שמניותיה נסחרות בבורסה הישראלית (עד שנת 2010)
  • שימש בשנת 2009 במועצת הזיתים (עד למיזוגה על ידי המדינה עם מועצת הפירות).
  • שימש במשך חמש שנים בחברה ציבורית שמניותיה נסחרות בבורסה הישראלית (עד שנת 2010).
  • שימש במשך 8 שנים בחברה, בבעלות מלאה של האגודה למען החייל, כמבקר פנימי (עד שנת 2011)

ראה הגדרה של גוף ציבורי בתשובה מס' 1

4

האם ניסיון כמבקר פנים בחברה לתועלת הציבור עומד בדרישת המכרז לניסיון כמבקר בגוף ציבורי ?

(סעיף 8.1.4.1)

ראה הגדרה של גוף ציבורי בתשובה מס' 1

5

האם ניסיון כמבקר פנים במלכ"ר שהינו גוף מתוקצב ע"י המדינה עומד בדרישת המכרז לניסיון כמבקר בגוף ציבורי ?

(סעיף 8.1.4.1)

ראה הגדרה של גוף ציבורי בתשובה מס' 1

6

נראה כי קיימת טעות סופר בסעיף. נדרש להציג "... המבקר המוצע שירותי ביקורת פנים במשך שלוש שנים לפחות במהלך עשר השנים שקדמו למועד הגשת ההצעה ואשר ניהל תקציב שנתי או מחזור שנתי בהיקף העולה על 200 מיליון ₪ בכל אחת מארבע שנים בהן ניתן השירות..." . נודה להבהרה (סעיף 15.1)

המועמד יצטרך לעמוד בניסיון של שלוש שנים וזה מהווה עמידה בתנאי הסף.

7

האם ניתן לקבל את מסמכי המכרז בפורמט וורד? במידה ולא האם ניתן לצרף טבלאות בפורמט זהה לצורך עריכה בפורמט מודפס?

לא ניתן לקבל את מסמכי המכרז בוורד. יש למלא את הטבלאות כפי שהם מצורפות למסמכי המכרז.

8

האם מתן שירותי ביקורת פנימית למבקר הפנימי  של גוף ציבורי במיקור חוץ נחשבים כניסיון רלוונטי לעניין תנאי סף זה וניקוד האיכות?

למשרדנו ניסיון רב מאוד במתן שירותי ביקורת פנימית לגופים ציבוריים כנותני שירותי ביקורת פנימית למבקר הפנימי לרבות משרדי ממשלה, חברות ממשלתיות, גופים סטטוטוריים, רשויות מקומיות ועוד.

נבקש לאפשר הצגת ניסיון זה כרלוונטי לסעיף זה. (סעיף 8.1.4)

הדרישה היא לניסיון של מבקר פנים ולא נותני שירות למבקר פנים.

לא ניתן להציג ניסיון זה כרלוונטי.

9

האם מוסדות אקדמיים המוכרים ע"י המל"ג דוגמת אוניברסיטה מוכרים כגוף ציבורי למכרז זה? במידה ולא, נבקש להכליל גם גופים אלה.

האם גוף סטטוטורי, כגון מכון התקנים מוכר כגוף ציבורי למכרז זה? במידה ולא נבקש להכליל גם גופים אלה (סעיף 8.1.4)

ראה הגדרה של גוף ציבורי בתשובה מס' 1.

גוף סטטוטורי נכלל במכרז זה בהגדרה של גוף מבוקר.

10

האם נדרש להציג ניסיון במתן שירותי ביקורת פנימית של 3 שנים המתייחס לניסיון שנצבר בגוף ציבורי אחד או במספר גופים יחד? (סעיף 8.1.4.1)

נדרש להציג ניסיון במתן ביקורת פנימית של 3 שנים בין אם בניסיון שנצבר בגוף אחד או במספר גופים יחד.

11

נודה להבהרה עבור תעריף שעת עבודה של בוחן מכרז/ראשי? מסעיף 10.3 מובן כי תעריף עובד נוסף הינו קבוע ועומד על 175 ₪.

מנספח ג' משתמע כי נדרש להציע הנחה על תעריף עובד נוסף.

(נספח ג')

העסקת עובד בתפקיד בוחן מרכז/ראשי (ולא "מכרז" כפי שנרשם בטעות), יועסק בתעריף בסיסי של 175 ₪ ללא מע"מ עד ל- 30 שעות מסך כל השעות שאושרו בהיקף 180. המציע אינו נדרש להציע הנחה מסכום זה אלא רק להציע הנחה מסכום השעה למבקר שנקבע ל- 275 ₪.

12

האם במשך כל ה- 6 שקדמו למכרז הינו מכהן כמבקר פנים? (סעיף 8.1.4)

התשובה היא כן.

13

האם זה תחום בזמן? ז"א כיהן במבקר פנים במשך 3 שנים במשך X השנים האחרונות (או ללא הגבלת שנים אחורה). (סעיף 8.1.4.1)

כיהן כמבקר פנים בגוף ציבורי במשך 3 שנים לפחות במהלך 6 השנים שקדמו למכרז זה.

14

אם חייב במסגרת כהונה של מבקר פנים או שאפשר במסגרת של נתינת שרות למבקר פנים ? (סעיף 8.1.4.2)

חייב במסגרת כהונה של מבקר פנים

15

האם הכוונה שימש כמבקר הפנים הראשי של הגוף, או האם אפשר ששימש כמבקר פנים אשר נתן שירותי ביקורת למבקר הפנים של הגוף (כגון – שירותי ביקורת פנימית למבקר הראשי של חברה ממשלתית או למשרד ממשלתי)

(סעיף 8.1.4)

שימש כמבקר הפנים הראשי של הגוף המבוקר

16

האם ינתן ניקוד לכל גוף ציבורי כאמור בסעיף , לו נתן המבקר המוצע שירותי ביקורת פנים, או הכוונה לשימש כמבקר הפנימי הראשי של אותו גוף? (סעיף 15.1)

עבור כל גוף ציבורי (כהגדרתו במסמכי המכרז), לו העניק המבקר המוצע שירותי ביקורת פנים

17

אישור מורשי חתימה קיימת חפיפה בין סעיף – 9.4.4 ו - 9.4.2 בשני הסעיפים

מדובר באותו אישור. אבקש להסתפק באישור עו"ד לגבי מורשי חתימה . (סעיף 9)

9.4.2 מתייחס לזהות מורשי חתימה על מסמכי המכרז

9.4.4 מתייחס לזהות מורשי חתימה בכלל.

אין המדובר באותו אישור.

יש לצרף אישור עו"ד בהתאם לדרישה במכרז.

18

לגבי סעיף 15.1 בעניין קביעת ניקוד איכות על ניסיון המבקר המוצע: הסעיף

נותן יתרון בלתי הוגן למבקרים פנימיים נותני שירותים על פני מבקרים

פנימיים עתירי ניסיון שכיהנו כמבקרים פנימיים ראשיים בארגונים גדולים.

נותן שירותים אשר סיפק שירותי ביקורת בהיקף מצומצם של עשרות שעות בודדות בשנה ל- 6 גופים יכול לזכות בכל נקודות האיכות בעוד שמבקר פנימי ראשי אשר סיפק שירותי ביקורת בהיקף גדול בהרבה לארגונים גדולים אך

למספר מצומצם של גופים, לא יוכל לזכות במלוא הניקוד. זאת למרות

שניסיונו והיקף עבודתו יכול להיות גדול בהרבה מנותן השירותים העצמאי. יש

לשים לב כי אופי עבודת הביקורת הנדרש לרשות העתיקות מתאים דווקא למי שכיהן כמבקר ראשי בגופים גדולים על פני נותני שירותים לגופים רבים,

בעיקר לנוכח הציפייה כי המבקר המוצע הוא שיבצע את כול/רוב עבודת

הביקורת ברשות באופן אישי.

לפיכך, נבקש כי יופחת מספר הגופים שבהם נדרש ניסיון )למשל ל- 3 במקום 6 )

ולחילופין יינתן ניקוד נוסף הנגזר מהיקף שעות הביקורת שנתנו בכל גוף, כך

שמבקר פנימי אשר נתן שירותים במשרה מלאה יזכה לניקוד בגין הניסיון הרב שצבר

ההערה מתקבלת כך שיופחת מספר הגופים לשלושה במקום ששה.

למען הסר ספק, מבקר פנים שהועסק בגוף העומד בהגדרות בתנאי המכרז לתקופה של 10 שנים, יזכה למלוא הניקוד לפי החישוב של 3 נקודות עבור כל שנה.

19

א. נספח ג' מתייחס לתפקיד "בוחן מרכז/ראשי" לא ברורה לנו הגדרת –

התפקיד. האם הכוונה לעוזר מבקר?

ב. בטופס הצעת מחיר השארתם אפשרות להציע הצעת מחיר ל"בוחן

מרכז/ראשי". לעומת זאת, בסעיף 10.3 הגדרתם כי "העסקת עובד נוסף

מטעמו של המבקר...בתעריף של 175 ₪ לשעה לא כולל מע"מ", דהיינו במחיר קבוע.

ג. נבקש הבהרה

ראה התשובה בסעיף 11 לעיל

20

בנספח ה' הנכם מבקשים אישור רו"ח/עו"ד כי הפרטים המפורטים בטבלה הם נכונים לפי הרשום בספרי הנהלת החשבונות של החברה. מאחר שמדובר

בניסיון המבקר המוצע, שחלק מהניסיון נצבר טרם העסקתו בחברה, לא ניתן

לראות את הניסיון בספרי הנהלת חשבונות. אנו מציעים כי המבקר המוצע

יחתום על ההצהרה )בדומה להצהרה על העדר הרשעה(.

מבקש לעדכן את הנספח בהתאם

ההערה מתקבלת וועדת המכרזים תסתפק במקרה המתואר בתצהיר חתום של המציע בעניין זה שיצורף מטעמו למכרז.

21

נספח ה/ 1:

הטופס אינו ברור. מה הכוונה בכך שהמבקר המוצע מורשה כדין לחייב –

בחתימתו את _____. האם הכוונה היא שהוא מורשה לחייב את עצמו? אם הוא לא מורשה חתימה, הוא לא יכול לחייב את החברה. כמו כן, חסר מקום

לחתימת המצהיר.

מבקש להבהיר/לעדכן את הנספח.

נספח ה/1 יתוקן כדלקמן:

יימחקו המילים: " המורשה כדין לחייב בחתימתי את _________________" .

22

נבקש לדחות את מועד הגשת ההצעה מה 27.3 למועד מאוחר יותר, כדי לאפשר

זמן לבחון את התשובות לשאלות ההבהרה ולעדכן את ההצעה בהתאם. המועד

האחרון להעברת שאלות/הבהרות הוא ה 20.3 , ועשוי לקחת מספר ימים עד למתן התשובות, יוותרו ימים ספורים בלבד עד למועד ההגשה ) 27.3 .)

ניתן אישור לדחיית ההגשה של ההצעה עד יום ד' 28/03/2018  עד שעה 15:00

23

24

האם אפשר לקבל אומדן שעות לביצוע העבודה?

לא ניתן לספק אומדן יחד עם זאת ראה נספח ג'- הצעת מחיר

  • היקף השעות המקסימלי המאושר של מבקר פנים הינו עד 180 שעות על פי דיווח בכתב לכל חודש מתוכם עד 30 שעות של בוחן מרכז/ראשי, בכפוף לאישור וועדת הביקורת של מועצת הרשות. כל חריגה מהיקף השעות שלעיל מחייב אישור מועצת הרשות מראש ובכתב.

25

ישנם גופים רבים בהם מתוקף החוק ממונה מבקר פנים אשר מפעיל משרדי רואי חשבון כזרוע ארוכה שלו לצורך עבודות ביקורת פנים .

עצם הניסיון בעבודות ביקורת פנים הוא החשוב לצורך ביצוע העבודה במכרז זה ולאו דווקא היות המשרד משמש כמבקר פנים בגוף מסוים. נבקשכם לכלול כתנאי סף בסעיף זה את הניסיון בביצוע עבודות ביקורת פנים ולא כמבקר פנים.(סעיף 8.1.4)

ראה תשובה מס' 8 לעיל.

תנאי הסף כפי שהוגדרו במכרז לא ישונו.

26

מכתבי המלצה – במשרדי ממשלה יש איסור על מתן מכתבי המלצה בכתב למבצעי עבודות. נבקשכם לשנות סעיף זה כך שפרטי איש קשר יספיקו לשם עמידה בתנאי הסף וכן לשם מתן הניקוד בסעיף 15.3. (סעיף 8.2.5)

ההערה מתקבלת. מסירת פרטי איש הקשר מהמשרד הממשלתי יספיקו.

27

הסעיף מציין פעם אחת ניסיון נדרש של 3 שנים ופעם נוספת ניסיון של ארבע שנים. נא הבהרתכם. (סעיף 15.1)

הכוונה לניסיון של 3 שנים.

28

נודה עבור קבלת מסמכי המכרז (חוברת ההגשה) כמסך וורד על מנת שנוכל למלא את הנתונים.

לא ניתן לקבל את מסמכי המכרז בוורד.

29

א.      האם ניסיון בביצוע ביקורת פנימית וכספית בחשבויות של משרדי ממשלה נחשב ניסיון מספק ורלוונטי?

ב.       האם ניסיון במתן שירותי ביקורת פנים וביקורת כוללת תפעולית למשרדי ממשלה נחשב ניסיון מספק ורלוונטי?

האם ניסיון כמבקר פנים בקרן מחקרים רפואיים, פיתוח תשתית ושירותי בריאות ליד בית חולים נחשב ניסיון מספק ורלוונטי? (סעיף 8.1.4)

ראה תשובה מס' 1 לעיל.

30

סעיף 10.3 קובע כי תעריף של עובד נוסף מטעמו של המבקר יהא 175 ₪ בתוספת מע"מ. בהנחה ועובד זה הינו רו"ח מוסמך - האם תעריף שעת העבודה יהיה זהה לזה של המבקר המוצע?

לא.

תעריף עובד נוסף מטעם המבקר יהא 175 ₪ גם אם העובד הנוסף הינו רו"ח מוסמך.

31

סעיף 5 בנספח ה' קובע כי יש להציג מחזור כספי/ תקציב שנתי לכל אחת מארבע השנים בהם ניתן השירות לגוף המבוקר. מאחר וקיימים ארגונים אשר מחזורם עמוק מעל 200 מליון ₪ וכהקלה פרקטית-האם די בהצגת מחזור כספי/תקציב שנתי לשנה אחת מייצגת מתוך 4 השנים בהם ניתן השירות לגוף המבוקר?

יש לפרט מחזור כספי/תקציב שנתי לכל אחת מארבע השנים כמבוקש בסעיף 5 בנספח ה'.

32

בתחילתו של פרק ו' מצוין כי הצעה אשר תצבור מעל 42 נקודות מתוך 60 אפשריות ותהא בין חמש ההצעות שזכו לניקוד הגבוה בסעיף זה תעלה לשלב הריאיון. יחד עם זאת, סכימת הנקודות בסעיף 15 הינה 55 נקודות (30 נקודות בעבור ניסיון, 10 נקודות אודות השכלה ו-15 נקודות אודות שביעות רצון לקוחות). עוד מצוין בסעיף 16 כי רק הצעות אשר זכו לניקוד של 38 נקודות מתוך 55 נקודות אפשריות תעלנה לשלב הבא. אי לכך- ברצוננו לדעת מהו הניקוד המדויק הקובע לעניין סעיף האיכות?

ניקוד איכות מקסימלי :

פרק ו' – סעיף ב' יתוקן באופן כדלקמן:

הצעות אשר יזכו לניקוד של 38 נקודות מתוך 55 נקודות אפשריות תעלנה לשלב הבא.

במקום 42 יבוא 38

במקום 60 יבוא 55

33

סעיף 20 קובע כי ההצעות במכרז יוגשו במעטפות בלבד. בתחתית נספח א', שהינו נספח אינטגרלי בהצעת המכרז, נכתב כי ניתן לוודא קבלת המייל באמצעות אישור קריאה. אי לכך ברצוננו לדעת- כיצד הדבר מתיישב עם האמור בסעיף 20? האם יש לשלוח את נספח א' גם במייל?

ההערה בתחתית נספח א'  תימחק, סעיף 20 יישאר על  כנו במלואו. וההצעות יוגשו במעטפות בלבד לתיבת ועדת המכרזים כמפורט בסעיף 21.1 למכרז.

34

א. אנא הבהירו מה ההבדל בין המסמכים בשני הסעיפים הנ"ל.

ב. משרדנו הינו שותפות רשומה - האם אישור עו"ד בדבר זהות מורשי חתימה (סעיף 9.4.4) מספק ומיתר את הדרישה בסעיף 9.4.2?

ראה תשובה בסעיף 17 לעיל.
הודעת הבהרה ותיקון

ביום 12/03/2018 פרסמה רשות העתיקות מכרז למתן שירותי ביקורת פנים (להלן "המכרז").
בסעיף 4 למכרז בפרק "הגדרות" הוגדר "נציג הרשות" בזו הלשון:
"מנהל הרשות או מי אשר הוסמך על ידו לשמש כנציג הרשות לעניין פיקוח על ביצוע השירותים על פי הוראות מכרז זה, ולתת הנחיות מקצועיות כפי שנדרש מעת לעת ו/או אישורים מקצועיים לפי העניין לנותן השירותים, בקשר עם ביצוע השירותים על פי מכרז זה על נספחיו. מנהל הרשות יהיה רשאי לשנות את זהות הנציג מעת לעת, או רק לעניין מסוים, לפי שיקול דעתו".
על מנת להסיר מכשול בפני עיוור ובמטרה ליידע את המעוניינים בהגשת מועמדות למכרז לגבי מעמדו של המבקר שייבחר, נבקש להבהיר כדלקמן;
מבקר הפנים שייבחר יהיה כפוף למועצת רשות העתיקות ולוועדת הביקורת מטעמה, המועצה תהא האחראית לאשר את תכנית העבודה השנתית של המבקר ודיווח שעות העבודה בהתאם לתנאי המכרז ובשיתוף פעולה עם מנהל רשות העתיקות.

(עד כאן לשון הודעת ההבהרה)


רשות העתיקות (להלן "הרשות") מזמינה בזה מציעים, העומדים בתנאי הסף המפורטים להלן, להגיש הצעותיהם לביצוע שירותי ביקורת פנים, הכל בהתאם למפורט להלן במסמכי מכרז זה על נספחיו ובכפוף לתנאיו.
הרשות תהיה רשאית לרכוש את השירותים המתוארים במכרז זה במלואם או בחלקם או לשיעורין, הכל על פי צרכיה ושיקול דעתה, ובכפוף לתקציב שיעמוד לרשותה.

פרק א' – מבוא

1. כללי

1.1. הרשות היא תאגיד שהוקם מכוח חוק רשות העתיקות, התשמ"ט-1989 (להלן – "חוק רשות העתיקות").
1.2. במסגרת תפקידיה על פי חוק רשות העתיקות, מופקדת הרשות לטפל בכל ענייני העתיקות לרבות עתיקות תת-ימיות בישראל, ופועלת להגברת המודעות הציבורית לחשיבותם של ערכים אלה, קיום פעילויות חינוך והדרכה והפעלת אמצעי אכיפה במקרי הצורך.
1.3. הרשות מעוניינת לרכוש שירותי ביקורת, כפי שהם מוגדרים להלן במסמכי מכרז זה, מאת מבקר פנים העומד בכל הדרישות המפורטות להלן במסמכי מכרז זה ובתנאים הנדרשים עפ"י כל דין. מובהר בזה כי, השירותים הנדרשים דורשים יחסי אימון מיוחדים בין הצדדים, כמשמעותם בתקנה 5(א)(2) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993 (להלן – "תקנות חובת המכרזים").
1.4. מינוי מבקר הפנים ואישורו ייעשו בכפוף לכל דין החל על הרשות.
1.5. היקף שעות העבודה הכולל של שירותי הביקורת, אשר ידרשו על ידי הרשות, יהיה בהתאם לתכנית עבודה שנתית שתוגש ותאושר כדין. לאחר אישורה כאמור, תהווה את הבסיס לפעילותו של המבקר. מודגש כי אין באמור לעיל כדי להטיל על הרשות חובה לרכוש שירותים בהיקף מינימלי כלשהו. היקף ההתקשרות יקבע בהתאם לצרכי הרשות ולנסיבות, הכל בהתאם למפורט להלן במסמכי מכרז זה.
1.6. בסיום כל עבודת ביקורת יעביר נותן השירותים לנציג הרשות באופן מסודר את כל חומר המקור ששימש לצורכי העבודה, ובכלל זה מסמכים, ניירות עבודה, קלטות, צילומים וכל חומר אחר שנצבר במהלך העבודה.


2. לשון הפנייה

ההזמנה להציע הצעות על פי מסמכי מכרז זה מופנית לנשים וגברים כאחד. מטעמי נוחיות בלבד נרשמה הפניה בלשון זכר.

3. ריכוז מועדים קובעים למכרז זה

פרסום המודעה בעיתון ובאתר האינטרנט 12/03/2018
מועד אחרון למשלוח שאלות הבהרה 20/03/2018
מועד אחרון להגשת הצעות 27/03/2018
4. הגדרות

"אתר האינטרנט " - אתר האינטרנט של הרשות בכתובת: www.antiquities.org.il
"מציע" - מי שהגיש הצעתו במסגרת מכרז זה, על פי התנאים המפורטים בו.
"הצעה"- תשובתו של מציע למכרז זה, לרבות כל תשובה וכל הבהרה וכל חומר נוסף שהוגש על ידי המציע במענה לפניית ועדת המכרזים ו/או מי מטעמה, ככל שוועדת המכרזים החליטה לקבלו.
"מסמכי המכרז" - כל מסמכי מכרז זה על נספחיו, לרבות ההסכם, וכל תיקון והבהרה שתפרסם הרשות, ככל שתפרסם, לאחר פרסום מכרז זה וטרם המועד האחרון להגשת הצעות.
"ההסכם" - ההסכם המצורף למסמכי המכרז מסומן "נספח ד".
"חוק הביקורת" - חוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב-1992.
"גוף ציבורי" - גוף מבוקר המנוי ברשימת הגופים המנויים בס"ק 9(1)-9(5) (כולל) בחוק מבקר המדינה, תשי"ח-1958 [נוסח משולב] וכל תאגיד שהוקם על פי חוק.
"ועדת הביקורת" - ועדת הביקורת של מועצת הרשות שהוקמה ופועלת מכוח סעיפים 6-11 לחוק רשות העתיקות.
"רואה חשבון" - בעל רישיון תקף לעסוק במקצוע ראית חשבון בישראל, בהתאם לחוק רואי חשבון, התשט"ו-1955 והתקנות שתוקנו מכוחו.
"עורך- דין" - בעל רישיון תקף לעסוק במקצוע עריכת הדין בישראל, בהתאם לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961 והתקנות שתוקנו מכוחו.
"תקופת ההתקשרות" - תקופת ההתקשרות הראשונה כפי שהיא מוגדרת בסעיף 12.1 למכרז זה, וכן כל זכות ברירה להארכתה שמומשה, ככל שמומשה, בהתאם להוראת סעיף 12.2 למכרז זה, אלא אם נאמר במפורש אחרת.
"שירותי ביקורת" או "השירותים" - השירותים, כפי שהם מתוארים ומפורטים בפרק ב' של מכרז זה להלן בכלל ובסעיף 5 בפרט, והכל בהתאם לדרישות המפורטות במכרז זה על נספחיו.
"נותן השירותים" - המציע שהצעתו נבחרה כהצעה זוכה במכרז זה ונחתם עמו הסכם בנוסח המצורף כנספח ד' למסמכי מכרז זה.
"נציג הרשות"- מנהל הרשות או מי אשר הוסמך על ידו לשמש כנציג הרשות לעניין פיקוח על ביצוע השירותים על פי הוראות מכרז זה, ולתת הנחיות מקצועיות כפי שנדרש מעת לעת ו/או אישורים מקצועיים לפי העניין לנותן השירותים, בקשר עם ביצוע השירותים על פי מכרז זה על נספחיו. מנהל הרשות יהיה רשאי לשנות את זהות הנציג מעת לעת, או רק לעניין מסוים, לפי שיקול דעתו.