מכרזים

מס. מכרז 13/18
שם מכרז אספקת מתכות
תאריך אחרון להגשה 14/05/2018 12:00
מחיר 0

רשות העתיקות

מכרז פומבי מס' 13/18 לאספקת מתכות


ועדת המכרזים מודיעה על דחיית המועד האחרון להגשת המכרז ליום ב' 14/05/2017 בשעה 12:00. שימו לב: לא יחול שינוי בתוקף הערבות הבנקאית


להלן תשובות לשאלות הבהרה שנשאלו על ידי מציעים:

1. שאלה :
האם הגלוון הנדרש הינו לפני או אחרי הלחמת הרשת? 
תשובה: הגלוון מתבצע על החוט .ההלחמה לאחר הגלוון.

2. שאלה:
האם הכוונה לציפוי אבץ (גלוון)של 260 גרם/מ"ר? 
תשובה : כן

3. שאלה:
דרישת זמן האספקה במסמכי המכרז מציינת כי לא תעלה על שבעה ימי עבודה מיום קבלת הזמנה חתומה. כמו כן, מצוין כי מרגע הודעת הזכייה ניתן פרק זמן של 14ימי עבודה לחתום על מסמכי ההתקשרות. משמע: 14 ימי עבודה לחתימת ההתקשרות + 7 ימי עבודה מיום קבלת ההזמנה הראשונה- שווה ערך ל- 30 יום אספקה מרגע הודעת הזכייה.
מאחר והמוצרים המבוקשים הינם מוצרי יבוא ואינם מוצרי מלאי, זמן משוער להגעת המלאי הראשוני הינו 60-90 יום מיום הודעת הזכייה.
נבקשכם אישור בכתב למועד האספקה הראשוני בהתאם להסבר הנ"ל.
תשובה: יש לעמוד במשך האספקה כפי שנרשם במכרז.

4. שאלה: האם ניתן לדחות את מועד ההגשה?
תשובה: ועדת המכרזים מאשרת את דחיית המועד האחרון להגשת המכרז ליום ב' 14/05/2017 בשעה 12:00. שימו לב: לא יחול שינוי בתוקף הערבות הבנקאית, והוא יישאר כפי שנקבע במסמכי המכרז המקוריים שנשלחו אליכם.


  1. כללי

1.1        רשות העתיקות (להלן "המזמין" ו/או "הרשות" ו/או "עורך המכרז") מזמינה בזאת הצעות לאספקת מתכות עבור משרדי הרשות, מתקנים ולפרויקטים ברחבי הארץ (להלן: "הטובין"), בארבעה אזורים כדלקמן: ירושלים, דרום, מרכז וצפון.

1.2        בהתאם למכרז זה תרכוש הרשות במהלך תקופת ההתקשרות  כמפורט במסמכי המכרז את סוגי הטובין הדרושים לה כמפורט במסמכי המכרז במועדים ובכמויות שידרשו מעת לעת.

1.3        הרשות אינה מתחייבת לרכוש טובין במלוא הסכום ו/או חלקו ו/או בכלל. הרכישה תתבצע בהתאם לשיקול דעתה של הרשות. המציע מתחייב שלא לבוא בטענה כלשהי כלפי הרשות אם כמות הטובין ו/או ההזמנות שיקבל תהיה נמוכה מהמפורט בנספח 7 וגם אם לא יקבל הזמנות כלל.

1.4        ההתקשרות הינה לתקופה של 12 חודשים, מיום 01/06/20178 ועד יום 31/05/2019. לרשות קיימת אופציה להארכת תקופות ההתקשרות על-פי שיקול דעתה הבלעדי בשתי תקופות נוספות של 12 חודשים כל אחת (להלן: "התקופות הנוספות"). משך הזמן של התקופות הנוספות לא יעלה על עשרים וארבעה חודשים.

1.5        את מסמכי המכרז ניתן לראות ולהוריד באתר האינטרנט של רשות העתיקות  שכתובתו: www.antiquities.org.il  או לקבלם באמצעות הדוא"ל, בפניה אל גב' חנה ארז, בכתובת: hannah@israntique.org.il

1.6        הצעות המציע יוגשו במעטפה סגורה ליבת המכרזים במשרדי הרשות, במוזיאון רוקפלר בירושלים שכתובתו רחוב סולטאן סולימאן 27 ירושלים, לא יאוחר מיום 07/05/2018 בשעה 12:00 בצהרים ועליהן ירשם "מכרז מס' 13/18 לאספקת מתכות".

         המזמין רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לדחות את מועד ההגשה למועד אחר.

         הצעות שלא תמצאנה בתיבת המכרזים עד למועד האחרון להגשת הצעות לתיבת המכרזים כמפורט לעיל, לא תובאנה לדיון בפני ועדת המכרזים.

1.7        אי הגשת הצעת מחיר ו/או אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, עלולים לגרום לפסילת ההצעה.

1.8        כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות המציע במכרז, תחולנה על המשתתף ובאחריותו בלבד.

1.9        השתתפות במכרז וקבלת תנאיו אינם יוצרים מחויבות מכל סוג מצד הרשות כלפי הזוכה או כלפי המשתתפים האחרים ורק הסכם התקשרות המצורף כנספח 9 למכרז זה   והחתום על-ידי הרשות והזוכה במכרז, יחייב את הצדדים.

  1. תנאי סף להשתתפות במכרז

 

רשאים להשתתף במכרז זה תאגיד, חברה או אדם העומד, במועד הגשת הצעתו, בכל התנאים המפורטים להלן:

2.1       המצאת כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976.

2.2       למציע ניסיון מוכח במתן הטובין ל- 3 גופים ציבוריים לפחות בשנים 2016 - 2017. על המציע לציין את הגופים הציבוריים איתם עבד וכן לפחות 3 ממליצים. בסעיף זה "גוף ציבורי" פירושו - משרדי ממשלה ומוסדות מדינה אחרים, רשות מקומית וגוף אחר הממלא תפקידים ציבוריים על פי דין.

על המשתתף לצרף להצעתו פירוט ניסיון, לפי נספח מס' 1 המצורף למכרז זה וכן המלצות ממליצים בכתב.

2.3       על המציע להצהיר כי ברשותו משרד מסודר, לציין מיקום המשרד, טלפון ומכשיר פקסימיליה, וכן אמצעי קשר לנהגים ולציין שם של איש קשר + מספר טלפון לפעילות השוטפת מול הרשות.

על המשתתף לצרף להצעתו הצהרה בדבר פירוט פרטיו, לפי נספח מס' 2 המצורף למכרז זה.

2.4       מספר כלי הרכב העומדים לרשות המציע לשם מתן הטובין הינו לפחות 2 משאיות בעלות מנוף לפריקת המתכת המתאימות להובלת הטובין המוצע ופריקתו. על המציע לצרף להצעתו רישיונות רכב בתוקף על-שם המציע.

2.5       המצאת תצהיר בכתב של המציע ושל בעלי השליטה בו ("בעל שליטה" - כמשמעותו בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981), בדבר קיום חובותיו של המציע בעניין שמירת זכויות עובדים, לפי דיני העבודה, צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים החלים על המציע כמעסיק לצורך אספקת הטובין, בנוסח המצורף למכרז זה כנספח מס' 3.

2.6       על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית, אוטונומית בלתי מותנית בתוקף עד ליום 06/08/2018 על סך 10,000 ₪ זאת להבטחת קיום תנאי מסמכי המכרז, לפי נוסח הערבות המצ"ב למכרז (נספח מס' 4) ערבות זו תחולט לטובת הרשות באם המציע יחזור בו מהצעתו ו/או לא יממש את הזכייה וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר על פי הדין. ערבות בנקאית שלא תוגש בנוסח המצורף למסמכי המכרז, תביא לפסילת ההצעה על הסף.

2.7       אישור רו"ח/עו"ד בנוסח המחייב בנספח מס' 5 המאשר את כל הפרטים, הדרישות והמידע אודות המציע, לרבות חותמת התאגיד המציע, זהות מורשה/י החתימה מטעם התאגיד ודוגמת חתימתם, וכי החתימה מחייבת את התאגיד לכל דבר ועניין על-פי דין.

2.8       תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976, בנוסח המחייב – נספח מס' 6.

2.9  המציע מתחייב לספק את הטובין עם תווית פרטי יצרן וארץ ייצור ו/או סימון השגחה של מכון מוסמך, שסוגי הטובין המסופקים על ידו הינם בהתאם לנדרש במפרט הטכני כמפורט בנספח מס' 7.

  1. המסמכים שיש לצרף להצעה

3.1       הצעת מחיר על-פי המפורט במפרט המצורף כנספח מס' 7 ובטבלה המצורפת כנספח מס' 8. את הצעת המחיר יש למלא בטבלה המצורפת בנספח מס' 8. על המציע  להגיש הצעה על כל הפריטים המפורטים בטבלה האמורה. המחירים בהצעה יכללו את ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בביצוע אספקת הטובין, כולל מיסי קנייה, העמסה, הובלה, סבלות ופריקה ידנית או במנוף, למעט מס ערך מוסף. המציע לא יהא זכאי לכל תשלום נוסף מעבר למחיר שיקבע בהצעתו.

3.2       כל מסמכי המכרז חתומים על-ידי המציע, בשולי כל עמוד ובמקום המיועד לכך, לרבות חתימה על הסכם ההתקשרות המצורף כנספח מס' 9.

3.3       אישור פקיד השומה על ניהול ספרים כדין.

3.4       אישור מאגף מס ערך מוסף על היות המציע עוסק מורשה.

3.5       אישור תקף על ניכוי מס הכנסה במקור.

3.6       אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות מס, העסקת עובדים זרים כדין ושכר מינימום), תשל"ו-1976, על שם המשתתף.

3.7       תמצית רישום מרשם החברות או רשם השותפויות.

3.8       פירוט ניסיונו של המציע כאמור בסעיף 2.2 לעיל - נספח מס' 1.

3.9       המלצות הממליצים בכתב.

3.10   הצהרת המציע כאמור בסעיף 2.3 לעיל - נספח מס' 2.

3.11   תצהיר של המציע ושל בעלי השליטה בו בדבר קיום חובותיו של המציע בעניין שמירת זכויות עובדים כאמור בסעיף 2.5 לעיל - נספח מס' 3.

3.12   ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית כאמור בסעיף 2.6 לעיל - נספח מס' 4.

3.13   אישור רו"ח/עו"ד כאמור בסעיף 2.7 לעיל - נספח מס' 5.

3.14   תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976, בנוסח המחייב – נספח מס' 6.

3.15   העתקי רישיונות רכב על שם המציע כאמור בסעיף 2.4 לעיל.

3.16   אישור על עמידה בדרישות כמפורט בסעיף 2.7 לעיל.

3.17   אישור ביטוחי הספק חתום לעיל – נספח 10

  1. תוקף ההצעה

תוקף ההצעה הינו 90 יום. אולם עורך המכרז רשאי להודיע על הארכת ההצעה לתקופה נוספת של 30 ימים עד קבלת החלטה סופית ובחירת הזוכה. המציע אינו רשאי לחזור בו מהצעתו בתקופה האמורה.

  1. בדיקת ההצעות ובחירת הזוכים

5.1       בשלב ראשון תיפתחנה רק מעטפות אשר נמצאו בתיבת המכרזים במועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות ותיבדק עמידת המציעים בכל תנאי הסף, לרבות הגשת כל המסמכים שנדרשו. ועדת המכרזים רשאית לפסול כל הצעה אשר לא תעמוד בכל תנאי הסף ו/או אשר לא כללה את כל המסמכים שנדרשו.

5.2       לאחר קביעת עמידת הצעותיהם של המציעים בתנאי הסף, תיבדק ותיבחן כל הצעה לגופה. ההצעות ינוקדו על-ידי ועדת המכרזים על-פי הקריטריונים שלהלן:

(1)   80% - המחיר המוצע.

(2)   20% - ניסיונו של המציע, כמפורט בסעיף 2.2 לעיל.

  1. הודעה לזוכה וההתקשרות

6.1       הרשות תודיע לזוכה, בכתב, על הזכייה במכרז.

6.2     בתוך 14 ימי עבודה מיום ההודעה כאמור יחתום הזוכה על הסכם ההתקשרות המצורף לחוברת המכרז כמו שהוא, וכן ימציא לרשות ערבות בנקאית להבטחת ביצוע החוזה על סך 15,000 ₪ על פי הנוסח המצורף כנספח 11  וכן את כל המסמכים והאישורים שעליו להמציא לרשות בהתאם למסמכי המכרז.

6.3     חזר בו הזוכה מהצעתו ו/או לא המציא לרשות את המסמכים הנדרשים בסעיף 6.2 לעיל, רשאית הרשות לחלט את הערבות הבנקאית שבידה, וכן למסור את ביצוע העבודה למציע הבא אחרי הזוכה שנתן את ההצעה המטיבה לרשות , וזאת מבלי לגרוע ו/או לפגוע בזכותה של הרשות לתבוע את הזוכה הראשון שהמכל סעד אחר בהתאם להוראות הדין.

  1. זכויות עורך המכרז

7.1    הרשות רשאית, בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, להכניס שינויים ותיקונים במסמכי המכרז, ביוזמתה או כתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים והתיקונים, כאמור, יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ויובאו, בכתב, לידיעתם של כל המשתתפים ורוכשי מסמכי המכרז.

7.2  המציע נותן בזאת את רשותו לרשות, מעצם השתתפותו במכרז, לפנות לכל גורם שהמציע סיפק לו שירותים  ולקבל ממנו חוות דעת ופרטי ניסיונו עם המציע.

7.3  הרשות תהא רשאית לדרוש מהמשתתפים פרטים ו/או מסמכים נוספים ו/או הבהרות נוספות לשביעות רצונה המלא, גם לאחר פתיחת ההצעות, על מנת לבחון את המשתתף והצעתו במסגרת שיקוליה, כאמור לרבות תחשיבים ופרטים לגבי הצעתו במכרז.

7.4  עורך המכרז רשאי לפצל את ההצעה, לקבל חלקים ממנה, או לממשה בשלבים. הצעת המחיר של המציע תישאר בתוקפה (באופן יחסי) גם ביחס להזמנת חלק מן העבודות.

7.5  עורך המכרז רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדית, לבטל את המכרז או לפרסם מכרז חדש. באם יבוטל המכרז, הודעה על ביטול המכרז תשלח לכל המציעים אשר הגישו הצעות למכרז. עורך המכרז לא יהיה חייב לפצות את המציעים, במקרה של ביטול, בכל צורה שהיא.

7.6  עורך המכרז שומר לעצמו את הזכות לנהל משא ומתן עם המציעים על פי דין .

7.7  עורך המכרז לא מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל חלק ממנה או הצעה כלשהי.

7.8  עורך המכרז רשאי לקבוע כי במכרז זכה מציע אחד או מספר מציעים.

7.9  הצעות לא שלמות ו/או מותנות ו/או מסויגות עלולות לפסול את ההצעות על הסף.

  1. תנאים כלליים:

8.1  אנו מזמינים את הספקים להגיש הצעות מחיר לאספקת מתכות כמפורט בטבלה המצורפת כנספח מס' 8 למכרז זה.

 

8.2  רשות העתיקות מבהירה כי מדובר בכמויות שנתיות וכי הזמנת הכמויות תיעשה בהתאם לצרכי הרשות ונתון לשיקול דעתה הבלעדי של הרשות וכי למציע לא תהיה כל טענה ו/או דרישה לרשות בעניין זה.

8.3  הרשות שומרת לעצמה את הזכות להזמין ולרכוש פריטים נוספים אשר אינם מפורטים בטבלה המצורפת. הספקת פריטי טובין אשר אינם מפורטים בטבלה טעונים אישור הרשות וועדת המכרזים מראש, עליהם יינתנו מחירים בתמחור שיאושר על-ידי הרשות ובכל מקרה הדבר ייעשה בהתאם לצרכיה של הרשות ושמור לשיקול דעתה הבלעדי.

 

8.4  הרשות שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מהזוכה  שיציג לה דוגמאות מהטובין ורק לאחר בדיקה והתאמה למפרט והאיכות הדרושה, תאושר ברכישה.

8.5  הזמנת הטובין תבוצע, מעת לעת, לאורך כל השנה, על גבי טופס הזמנה החתום על ידי מנהלת הרכש. ההצעה תתייחס לציוד חדש בלבד וסוג א' ללא כל פגם.

8.6  הרשות רשאית לבדוק את כל הפריטים לפני הגעתם ליעד הנדרש והתאמתם לדרישות הרשות. במקרה של אי התאמה מתחייב הספק על חשבונו להחליף המוצר מידית ולספקו לא יאוחר מ 48 שעות מרגע החזרת הטובין.

8.7  הרשות שומרת לעצמה את הזכות לבצע בדיקות איכות ועמידה במפרט במכון התקנים או הטכניון לטובין שיתקבלו, והספק ישתתף בעלות הבדיקה עד לסכום של 1,000 ₪ לכל פריט. במידה ותוצאות הבדיקה יצביעו על אי-התאמה למפרט שבמכרז, הרשות לא תישא בהוצאות הבדיקה במכון התקנים ולא תשלם עבור הטובין. כמו כן, הרשות תהא רשאית לתבוע פיצויים ואף לחלט את הערבות הבנקאית. כן תהא הרשות רשאית לבטל את ההסכם עם הספק.

8.8  המחיר כולל אספקה, הובלה ופריקה באתר הנדרש. לא תתקבל הצעה שאינה כוללת הובלה ופריקה.

8.9  הובלת ופריקת פריטים בכל כמות שהיא לרשות ו/או יחידותיה ברחבי הארץ ו/או לפרויקטים בכל רחבי הארץ תהא באחריות הספק ועל חשבונו.

8.10         הספק ידאג לאריזת הטובין, הובלתו ואחסנתו באופן שתבטיח הגנה נאותה של המוצר באחסנה ובהובלתו בהתאם לאופי הפריט.

8.11         כל נזק שיגרם לטובין עד הגעתו ליעד יהיה באחריות הספק.

8.12         כל פריט לא תקין במועד המסירה יוחלף מידית לפריט חדש אחר  לא יאוחר מ 48 שעות ולא יתוקן.

8.13         החלפת הפריטים הפגומים תהיה על-ידי ועל חשבון הספק כולל העמדה, הובלה ופריקה מאתר הרשות לספק וחזרה.

8.14         הספק יהיה זכאי לקבל העלאת מחיר רק מקום בו תהיה עליית מחירים של מדד הייצור התעשייתי של מעלה מ- 7%.

8.15         על הספק לעמוד בלו"ז אספקה שלא יעלה על 7  (שבעה) ימי עבודה מקבלת הזמנה חתומה על ידי נציג המזמין שהוגדר לכך. הספק מתחייב לעמוד בלוח זמנים זה. איחור באספקה יאפשר לרשות להזמין מספק אחר, וכמו כן תהיה לרשות הזכות להגיש תביעה לפיצויים בגין נזקים שייגרמו לה וכן לחלט ערבות כספית שהתקבלה למכרז זה.

 

  1. הצעת המציע שניתנה על-פי מכרז זה תחשב כי ניתנה לאחר שהמציע עיין בכל מסמכי המכרז והובהרו לו כל הנקודות הטעונות הבהרה.

  1. נציג המכרז אליו יש להפנות את כל השאלות בקשר למכרז ובקשה להבהרות למסמכי המכרז היא גב' טלי שמש – באמצעות דוא"ל shemesh@israntique.org.il . התשובות יישלחו במרוכז לכל המשתתפים. נוסח התשובות של עורך המכרז הוא הנוסח המחייב.