רכישת זכות השתתפות במכרז

מס. מכרז HR-18/2017
שם מכרז רכז/ת הדרכה
תאריך אחרון להגשה 23/01/2018 04:00
מחיר 0חשבונית:
פרטים אישיים:בנייה teti-tu

Websites, texts and photos © Israel Antiquities Authority

The IAA websites are temporarely unavailable due to maintenance