תשלום אגרה עבור ביצוע פיקוח/סקר/חפירה

פרטי שובר:בנייה teti-tu

Websites, texts and photos © Israel Antiquities Authority

The IAA websites are temporarely unavailable due to maintenance