תשלום עבור אגרת בדיקת תוכניות

על פי סעיף 2(2-4) לתקנות העתיקות (אגרות למתן אישור פעולות),
התשס"א-2001 ותיקון הודעה תש"ע-2010 – (להלן: "התקנות")
על המבקש אישור של מנהל רשות העתיקות לפי 29 לחוק העתיקות,
התשל"ח-1978, לשלם אגרה בעד בדיקת תכניות.
גובה האגרה לתשלום על פי התקנות הנו 120 ₪

פרטים:


שם/מספר התוכנית שמופיע על פני הגרמושקה או מכתב הועדה או שם ישוב+כתובת/גוש חלקה

בנייה teti-tu

Websites, texts and photos © Israel Antiquities Authority

The IAA websites are temporarely unavailable due to maintenance